Zavřít okno

KempHoogstad daňové novinky 10/2012

KempHoogstad daňové novinky 10/2012

Schválení technické novely zákona o DPH

Dolní komorou parlamentu byla schválena technická novela zákona o DPH. Mezi nejdůležitější změny, které vstoupí v platnost, pokud novela projde celým schvalovacím procesem, budou patřit:

(i) Převody nemovitostí: Lhůta, po kterou je převod nemovitostí zdanitelným plněním, se prodlužuje ze tří na pět let po kolaudaci. I po uplynutí této lhůty se nicméně může plátce rozhodnout, že daň uplatní (a zůstane mu zachován nárok na odpočet uplatněný při pořízení).

(ii) Nová ručení pro odběratele:

  • Ministerstvo financí by mělo udržovat veřejně dostupný seznam všech plátců společně s jejich čísly účtů. Pokud odběratel zašle úhradu na účet (i) nezveřejněný v tomto seznamu nebo (ii) vedený v zahraničí, stává se ručitelem za DPH uvedenou na dokladu.
  • Kromě toho bude existovat seznam tzv. nespolehlivých plátců, kteří závažně porušují své povinnosti při správě daní. Při platbě společnostem na tomto „blacklistu" bude odběratel ručitelem za DPH uvedenou na dokladu. Jaké chování povede k zařazení na blacklist zatím nebylo příslušnými orgány zveřejněno.
  • Při každé úhradě obchodnímu partnerovi by tedy plátce měl prověřit, zda (i) bankovní účet je uveden v seznamu plátců a zda (ii) se protistrana nenachází na blacklistu.

(iii) Přísnější požadavky na prokazování skutečného obsahu daňových dokladů. Příjemce dokladu by měl být schopen prokázat vazbu mezi plněním a dokladem (skutečné přijetí či poskytnutí dokladovaného plnění); mělo by jít o tzv. „auditní stopu" v návaznosti jednotlivých dokladů (např. objednávky, dodacího dokumentu a faktury) či kroků. Na určitých typech dokladů budou muset být uvedeny přesné formulace ze zákona (např. „Vystaveno zákazníkem" u selfbillingu).

(iv) Vracení daně z pohledávek za dlužníky v insolvenci se bude nově vztahovat pouze na dlužníky v konkursu (nyní i v reorganizaci).

(v) Nový koncept osoby identifikované k dani: takové subjekty budou mít povinnosti pouze při obchodech s jinými členskými státy. Při pořízení zboží či služeb ze zahraničí budou muset přiznat a uhradit českou DPH, při poskytnutí do zahraničí musí vyplňovat souhrnné hlášení. Plnění v rámci České republiky pak budou poskytovat obdobně jako neplátci bez daně.

(vi) Vzhledem k častým změnám sazeb daně a následným situacím, kdy byla u přijaté zálohy a u dodaného plnění uplatněna odlišná sazba daně, se do zákona dostává konkrétní ustanovení o způsobu vypořádání záloh při konečné dodávce. Systém zůstává stejný jako dosud, kdy byl však řešen pouze přechodnými ustanoveními novel. Zvyšuje se tak právní jistota plátců.

Velmi důležitou věc, a to výši sazeb DPH platnou od 1. ledna 2013, však prozatím neznáme, je řešena samostatným návrhem. Výše sazeb je stále předmětem jednání mezi poslanci a nejpravděpodobnější možnosti jsou následující: (i) zachování současných 14 a 20 procent, (ii) zvýšení obou sazeb o jeden procentní bod na 15 a 21 procent nebo (iii) sjednocení sazby na 17,5 procenta. Pokud by již k žádným změnám nedošlo, bude platit aktuálně schválená jednotná sazba 17,5 %.

Změny navržené v tzv. rozpočtovém balíčku

Vzhledem k prodloužení schvalovacího procesu je návrh opět ve druhém čtení a jsou tak stále možné pozměňovací návrhy, které mohou jednotlivá ustanovení výrazně změnit. Konečná podoba daňových zákonů by měla být známa v průběhu listopadu či prosince. Prozatím navržená opatření jsou následující:

(i) Daň z příjmů

Fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů (například advokáti, auditoři) a pronajímatelé, kteří ke svým příjmům uplatňují výdaje paušálem, budou moci tyto náklady uplatnit pouze k základu daně do 2 milionů Kč. Příjmy vyšší budou daněny v plné výši. Poplatníci uplatňující paušální výdaje také nebudou moci uplatnit slevu na manželku a na děti.

Srážková daň pro všechny typy příjmů u států, se kterými ČR nemá uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění (jedná se zejména o tzv. daňové ráje), bude 35 %. U smluvních států zůstává srážková daň ve výši 15 %, případně snížená podle příslušné dvoustranné smlouvy.

(ii) Zaměstnanci

Pro zaměstnance s ročními příjmy nad 48násobkem průměrné mzdy (pro rok 2012 činila tato hranice 1 206 576,- Kč) je pro roky 2013-15 navrženo dvojí zatížení. Dosud se z příjmů nad tímto limitem neplatí zdravotní pojistné a daň z příjmů zůstává na standardní výši 15 %.

Prvním z negativních dopadů je tzv. solidární zvýšení daně o 7 procentních bodů - pro příjmy nad limitem by tak daň z příjmů činila 22 %. Druhým pak skutečnost, že zdravotní pojistné by se platilo i z příjmů převyšujících zmíněný limit. Rozdíl v odvodech z příjmů nad 1,2 milionu Kč by tak mezi roky 2012 a 2013 činil celkem 20,5 procentního bodu . Zaměstnanci zatížení solidárním zvýšením daně nemohou požádat zaměstnavatele o roční zúčtování, musí si podat své přiznání k dani z příjmů sami.

Starobní důchodci nebudou moci v následujících třech letech uplatnit základní slevu na dani na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně.

(iii) Daň z převodu nemovitostí

Tato daň, placená při úplatných převodech nemovitostí, se podle návrhu zvyšuje ze současných 3 na 4 procenta.

Opatření pro boj s pozdními platbami

V návaznosti na směrnici EU připravila vláda několik opatření proti pozdním platbám za dodávky, které by se měly v průběhu jara objevit v obchodním zákoníku.

Běžná lhůta splatnosti by neměla přesáhnout 30 dnů od (i) dodání zboží/služby nebo od (ii) přijetí faktury, podle toho, co nastane dříve. Lhůtu je možné smluvně prodloužit pouze tehdy, pokud to není pro věřitele výrazně nevýhodné. Je-li odběratelem veřejný zadavatel, není pak možné sjednat delší dobu splatnosti než 60 dní.

Zároveň se zvyšuje standardní úrok z prodlení podle obchodního zákoníku o jeden procentní bod na hodnotu REPO sazby ČNB plus osm procentních bodů (s aktuální sazbou ve výši 0,25 % by tak činil 8,25 % p. a.).

Účetnictví

(i) Novela účetní vyhlášky pro podnikatele

Od 1. ledna 2013 vstupuje v účinnost novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., upravující účetní postupy pro podnikatelské subjekty. Jednou z nejvýznamnějších změn je povinnost mimořádné a významné opravy vztahující se k již uzavřeným účetním obdobím účtovat do vlastního kapitálu, nikoliv do nákladů běžného období. Změny věcně související s předchozími lety tak neovlivní výsledek hospodaření běžného roku.

(ii) Dohady na bonusy zaměstnanců

Jak jste pravděpodobně zaznamenali, v minulém roce došlo na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ke změně výkladu ohledně účetního zachycení bonusů zaměstnanců. Oproti běžné praxi se soud vyslovil v tom smyslu, že bonusy zaměstnanců mají být zaúčtovány až v tom roce, v němž dojde ke vzniku nároku na ně, nikoliv jako dohad v roce, se kterým věcně souvisejí. Zaúčtované dohady by nebyly považovány za daňově uznatelný náklad.

V letošním roce se Nejvyšší správní soud problematikou zabýval opět a svůj předchozí výklad poněkud modifikoval - dohady na bonusy je podle něj možné zaúčtovat (a považovat za daňový náklad) v daném roce, pokud na ně na základě vnitřního předpisu společnosti (např. kolektivní smlouvy či jiného dokumentu) vzniká zaměstnancům nárok (např. proto, že jsou bonusy vyjádřeny jako podíl na tržbách, zisku či jsou funkcí jiného ukazatele) a v následujícím roce nedochází k jejich aktivnímu stanovení rozhodnutím, ale pouze k technickému výpočtu jejich výše.

Novinky v kanceláři KempHoogstad

Závěrem bychom si Vám dovolili představit několik novinek, ke kterým v naší společnosti v průběhu roku 2012 došlo.

(i) Nová služba - metodologie účetnictví

V návaznosti na přání našich klientů jsme do portfolia našich služeb zařadili také metodické poradenství k vedení účetnictví, při němž spolupracujeme s účetními odborníky s mnohaletou praxí. Pokud potřebujete zodpovědět dotaz z oblasti metodologie účetnictví, získat druhý pohled na názor Vašeho auditora či poradit se složitým účetním případem, neváhejte se prosím na nás obrátit.

(ii) Nové publikace s přispěním KempHoogstad

Členové našeho týmu se podíleli na dvou nových mezinárodních právních publikacích, v nichž jsme popisovali daňové aspekty fúzí a akvizicí v České republice. Jedná se o knihy:

Mergers & Acquisitions - Jurisdictional comparisons z řady The European Lawyer Reference (nakladatelství Thomson Reuters), která se zaměřuje zejména na fúze, akvizice a převzetí týkající se veřejně obchodovatelných společností (odkaz http://www.sweetandmaxwell.co.uk/Catalogue/ProductDetails.aspx?recordid=4870 )

The Mergers & Acquisitions Review z nakladatelství Law Business Research (odkaz http://www.thelawreviews.co.uk/titles/703/the-mergers-acquisitions-review/ ), shrnující obecně právní a daňové prostředí pro realizaci M&A v České republice.

Naši účast považujeme za ocenění naší odbornosti a dosavadní práce. Spolupráce s těmito dvěma prestižními nakladatelstvími si velmi vážíme.