Zavřít okno

Covid - 19 - situace v České republice

Covid - 19 - situace v České republice

Podpora ekonomiky ze strany státu

Daně a pojistné: daně

 • Podání přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob za kalendářní rok 2019 do 1. 7. 2020 (týká se všech poplatníků, kteří nepodléhají povinnému auditu a neudělili plnou moc daňovému poradci na podání a zpracování daňového přiznání)
 1. prominutí pokut za opožděné podání přiznání, a to nejdéle do 1. 7. 2020
 2. prominutí úroků z prodlení za opožděnou platbu daňového nedoplatku, a to nejdéle do 1. 7. 2020
 • Záloha na daň z příjmů právnických i fyzických osob splatná 15. 6. 2020 bude prominuta
 1. automatické prominutí zálohy (prominutím zálohy nedochází k prominutí samotné daně) se týká druhé zálohy u kvartálních plátců a první zálohy v případě pololetních plátců, netýká se plátců, kteří mají zdaňovací období jiné než kalendářní rok (tito plátci musí o prominutí standardně zažádat)
 • Posunutí podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí tam, kde lhůta pro podání daňového přiznání uplyne v období od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020, posunuta do 31. 8. 2020
 1. prominutí pokut za opožděné podání přiznání, a to nejdéle do 31. 8. 2020
 2. prominutí úroků z prodlení za opožděnou platbu daňového nedoplatku, a to nejdéle do 31. 8. 2020
 • Posunutí splatnosti záloh na silniční daň splatných 15. 4. 2020 a 15. 7. 2020 do 15. 10. 2020
 1. prominutí úroků z prodlení a posečkání za opožděnou platbu daňového nedoplatku, a to nejdéle do 15. 10. 2020
 • Pozastavení povinnosti elektronické evidence tržeb (EET) po dobu trvání nouzového stavu a následující tři měsíce
 1. po tuto dobu nebude muset žádný poplatník evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována
 • Zavedení nového institutu uplatnění daňových ztrát do minulosti (tzv. institut „loss carryback") - toto opatření bude zavedeno formou novely zákona o daních z příjmů
 1. Daňovou ztrátu vytvořenou za rok 2020 bude možné započíst oproti daňovému základu vytvořenému v roce 2018 a 2019
 • Lhůta pro podání DPH reportů ani lhůta pro úhradu daně se nemění, nicméně jsou zde některá opatření
 1. plošné prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, pokud povinnost uhradit pokutu vznikne v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020

Daně a pojistné: pojistné

 • OSVČ nejsou povinny platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění za měsíce březen až srpen 2020
 1. byla-li záloha na pojistné zaplacena za některý kalendářní měsíc tohoto období, použije se na úhradu splatných závazků a poté záloh na pojistné na další kalendářní měsíce roku 2020
 2. dochází ke snížení pojistného na důchodové pojištění OSVČ za měsíce březen až srpen 2020, ve kterém byla činnost alespoň část měsíce vykonávána (roční pojistné se snižuje o částky minimálních záloh, tj. o 2 544 Kč, jde-li o OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, a o 1 018 Kč, jde-li o OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost)
 3. jediným odvodem je stále platba nemocenského pojištění, pokud si jej OSVČ dobrovolně platí
 4. lhůta pro podání přehledu na sociální pojištění za rok 2019 je posunuta do 3. 8. 2020
 • OSVČ nejsou povinny platit zálohy na pojistné na zdravotní pojištění za měsíce březen až srpen 2020
 1. dochází ke snížení pojistného na zdravotní pojištění OSVČ za měsíce březen až srpen 2020 (roční pojistné se snižuje o částky minimálních záloh, tj. o tj. 2 352 Kč)
 2. lhůta pro podání přehledu na zdravotní pojištění za rok 2019 je posunuta do 3. 8. 2020

Ekonomická podpora zaměstnanců, OSVČ a firem

V rámci překlenutí tíživé finanční situace stát navrhl a postupně implementuje následující opatření na podporu firem, OSVČ a zaměstnanců.

 • Projekt Antivirus - příspěvek zaměstnavatelům 60 % a 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů dle druhu překážky
 1. zaměstnavatelům bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka - uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19
 2. překážka: nucené uzavření provozu a karanténa - příspěvek zaměstnavatelům 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů / max. do výše 39 000 Kč
 3. překážka: související hospodářské potíže - příspěvek zaměstnavatelům 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů / max. do výše 29 000 Kč
 • Úvěr COVID I - od 20. 3. 2020 pozastaveno; probíhá vyhodnocování podaných žádostí
 1. Českomoravská záruční a rozvojové banka nabízela malým a středním podnikatelům zvýhodněné úvěry ve výši 500 tis. až 15 mil. Kč s nulovou úrokovou sazbou
 • Úvěr COVID II - příjem žádostí do tohoto programu začal 2. 4. 2020
 1. Českomoravská záruční a rozvojové banka poskytuje malým a středním podnikatelům záruky za úvěry komerčních bank a přispěje na úhradu úroků. V rámci programu bude banka ručit za úvěry až do výše 15 mil. Kč. Poskytovaná záruka bude krýt až 80 % komerčního úvěru a žadatel zároveň bude moci čerpat finanční příspěvek až 1 mil. korun na úhradu úroků podle výše poskytnutého úvěru.
 • Bankovní záruky v rámci Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP)
 1. Vláda rovněž zamýšlí podporu velkých společností, a to formou záruky za úvěry prostřednictvím EGAP. Celkový objem úvěrů by mohl být až 800 miliard korun. V současné chvíli je tato varianta záručního mechanismu v přípravě.
 • Odklad nájemného pro podnikatele
 1.  vláda schválila, že společnosti, které musely kvůli opatřením v souvislosti s Covid-19 uzavřít provoz, budou moci využít možnost odkladu nájemného, a to za období od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020
 2. návrh zákona musí být ještě schválen parlamentem
 • Moratorium na splácení úvěrů a hypoték - až na 6 měsíců se zastaví splácení úvěrů a hypoték, sjednaných před 26. 3. 2020
 1. splátky budou odloženy poté, co dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli, a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Tyto důvody však nebude muset nijak prokazovat.
 2. návrh zákona musí být ještě schválen parlamentem
 • Ošetřovné u zaměstnanců
 1. podle prezidentem podepsaného zákona bude zaměstnancům vypláceno po celou dobu uzavření škol (nikoliv jen 9 dní), a to rodičům s dětmi do dovršení 13 let věku. V rámci podpůrčí doby je možné se v čerpání mezi rodiči vystřídat.
 • Ošetřovné u OSVČ od 1. 4. 2020
 1. ošetřovné činí 424,- Kč za den, přičemž na ošetřovné mají nárok rodiče s dětmi do dovršení věku 13 let bez stanovení spodní věkové hranice, a to po celou dobu uzavření školních a předškolních zařízení
 • Přímá podpora pro OSVČ ve formě tzv. kompenzačního bonusu ve výši 25 000 Kč - tento vládní návrh bude vládou projednáván 7. 4. 2020
 1. nárok na podporu by měly mít OSVČ, kterým vláda svým rozhodnutím znemožnila výkon podnikání za podmínek i) poklesu hrubých tržeb alespoň o 10 % v období leden - březen 2020 ve srovnání s obdobím leden - březen 2019 a ii) OSVČ dosáhla za rok 2019 hrubých příjmů alespoň 180 000 Kč (resp. 15 000 Kč měsíčně v případě výkonu činnosti pouze po část roku)