Zavřít okno

Newsletter

2024

Společenské akce pořádané zaměstnavatelem
Ocenění benefitu firemních mateřských školek
Dohody o provedení práce nově od roku 2025
Osvobození příspěvku na stravování pro důchodce jakožto bývalé zaměstnance
Oznámení o osvobozených příjmech z prodeje nemovité věci použité na vlastní bytovou potřebu
Novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF)
Připravovaná novela o dorovnávacích daních
Rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) - skutečný vlastník licenčních poplatků
Detailní dokumentace pro odpočty na výzkum a vývoj je podstatná pro možnost uplatnění daňového zvýhodnění
KempHoogstad daňové novinky 5/2024

2023

Změny u daně z příjmů
Změny v oblasti DPH
Zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí
Zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků
Zvýšení vyměřovacího základu pro pojistné u OSVČ
Ostatní změny
KempHoogstad daňové novinky 11/2023
Nová ohlašovací povinnost vůči ČSSZ od 1. dubna 2023
Nové podmínky pro podávání daňového přiznání
Pojištění zaměstnanců v oblasti tzv. teleworkingu
Povinnosti poskytovatelů ubytovacích služeb
Daň z neočekávaných zisků
Plánovaná novela zákona o investičních pobídkách
Globální minimální daň
KempHoogstad daňové novinky 5/2023
Novinky ve zdaňování zaměstnanců

Nový pokyn k zákonu o daních z příjmů D-59

Zavedení minimální sazby daně v EU

Rozhodnutí krajského soudu o uznatelnosti úroků z úvěru na pořízení obchodního podílu

Rozsudek o prokazování služeb poskytnutých mateřskou společností

KempHoogstad daňové novinky 3/2023

2022

Změny v oblasti daně z příjmů
Novela zákona o DPH
Datové schránky povinně pro OSVČ
Silniční daň
KempHoogstad daňové novinky 11/2022
Sleva na sociálním pojištění u zaměstnanců se zkráceným úvazkem
Nová pravidla pro zdanění zaměstnaneckých automobilů u nízkoemisních vozidel
GFŘ doplnilo nové informace k oznamovací povinnosti podle DAC 6 včetně praktických příkladů
Zvýšení úroku z prodlení a je možné ho snížit?
Odpočet na výzkum a vývoj a sporné otázky
Riziko švarcsystému i v případě smlouvy o dílo mezi právnickými osobami
Ručí člen statutárního orgánu za nezaplacené DPH?
KempHoogstad daňové novinky 9/2022
Daň z příjmů – Dary poskytnuté v souvislosti se situací na Ukrajině
Daň z příjmů – zvýhodnění nízkoemisních vozidel
Silniční daň – generální pardon na zálohy v roce 2022 a zrušení silniční daně pro automobily a autobusy
Spotřební daň – dočasné snížení spotřební daně z nafty a benzínu
DPH – zvýšení limitu obratu pro povinné plátcovství na 2 miliony Kč
Judikatura – otázka vzniku stálé provozovny v případě dceřiných společností

KempHoogstad daňové novinky 6/2022

2021

Vrácení DPH z Velké Británie
Peněžní příspěvek na stravování
Informativní důchodová aplikace
Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě a zrušení limitu pro daňový bonus
Česká daň z digitálních služeb
2. pilířová reforma mezinárodního zdanění
KempHoostad daňové novinky 9/2021
Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty do budoucna
Zvláštní režim jednoho správního místa
Doporučení OECD k dopadům Covid-19 na převodní ceny
Novinky v uplatňování směrnice DAC 6
KempHoostad daňové novinky 5/2021
Dočasné zvýšení limitu pro odpočet daru jako odčitatelné položky od základu daně
Změna v daňovém odpisování majetku
Stravenkový paušál
Zrušení tzv. superhrubé mzdy a změna základní slevy na dani na poplatníka
Zpětné uplatnění daňové ztráty
Automatické prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů v případě podání elektronickou formou
Zavedení portálu MOJE daně
Přiznání k dani silniční a k dani z nemovitých věcí – posunutí lhůty pro podání
Rozhodnutí o prominutí DPH na respirátory
KempHoostad daňové novinky 2/2021

2020

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
Novela zákona o dani z přidané hodnoty účinná od 1. září 2020
Povinnost hradit zálohy na pojistné na důchodové pojištění
Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 se musel podat do 18. září 2020
Oznamovací povinnost dle DAC 6
Národní účetní rada aktualizovala interpretaci I-40
KempHoostad daňové novinky 9/2020
Protikrizový daňový balíček
Přímá podpora pro společníky malých s.r.o. – kompenzační bonus
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
Odpuštění plateb na sociální pojištění firmám do 50 zaměstnanců
Penále z pojistného na sociální zabezpečení
Penále z pojistného na zdravotní pojištění
Elektronická evidence tržeb (EET)
Legal 500
KempHoostad daňové novinky 6/2020
Podpora ekonomiky ze strany státu: daně a pojistné
Ekonomická podpora zaměstnanců, OSVČ a firem
Covid - 19 - situace v České republice
Elektronická evidence tržeb zasáhne další skupiny podnikatelů
Novela daňového řádu 2020
KempHoostad daňové novinky 2/2020

2019

Zavedení plošného reverse-charge od 1. července 2020 do 30. června 2022
Kupujete nový byt v rodinném domě? Nově budete osvobození od daně z nabytí nemovitosti
Desetiprocentní sazba DPH na některé zboží a služby
Rozšíření elektronické evidence tržeb (EET) na další obory
KempHoostad daňové novinky 10/2019
Daňový balíček nabývá účinnosti 1. dubna 2019
Oznámení příjmů plynoucích do zahraničí osvobozených od srážkové daně
KempHoogstad v letošním vydání Legal 500
KempHoogstad daňové novinky 4/2019
Limity pro paušální výdaje u OSVČ od 2019 opět vyšší?
Zahraniční povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem a superhrubá mzda
Brexit a jeho daňové souvislosti jsou zatím velkou otázkou
KempHoogstad daňové novinky 1/2019

2018

Kontrolní akce finanční správy – zdaňujete správně příjmy z pronájmů přes Airbnb?
Vracení nárokovaného odpočtu DPH z významných oprav nemovitostí
Pronájem bytů, rodinných domů či obytných prostor vždy osvobozený od DPH?
KempHoogstad daňové novinky 10/2018
Vývoj připravované novely daňových zákonů pro rok 2019 a navrhované změny v EET
KempHoogstad daňové novinky 6/2018
Připravované změny v daních z příjmů pro rok 2019: zdanění fyzických a právnických osob od roku 2019, výše paušálních výdajů u OSVČ a osob s příjmy z pronájmu v daňovém přiznání za rok 2017
KempHoogstad daňové novinky 3/2018

2017

Rozsudek ústavního soudu k některým otázkám EET, daň z nabytí nemovitých věcí z ceny sjednané nově vždy bez DPH, poskytování ubytování prostřednictvím internetových platforem,svěřenské fondy a jejich uplatnění v praxi
KempHoogstad daňové novinky 12/2017
Aspekty ručení za nezaplacenou daň v oblasti DPH, z judikatury: DPH a základ daně z nabytí nemovitých věcí, přiřazení přepravy při dodávkách v rámci EU a osvobození od DPH
KempHoogstad daňové novinky 10/2017
Novela daňových zákonů byla vyhlášena ve sbírce zákonů 16. června a nabude účinnosti 1. července 2017. Od tohoto dne bude účinná většina změn týkajících se daně z přidané hodnoty. Účinnost změn týkajících se daně z příjmů se ve většině případů projeví až ve zdaňovacím období roku 2018 (resp. zdaňovacím období začínajícím 1. července 2017 či později, je-li zdaňovacím obdobím hospodářský rok), avšak i zde budou určité výjimky.
Generální finanční ředitelství zveřejnilo stanoviska k nemožnosti osvobození převodu bytových jednotek v jiných než bytových domech a ke způsobu zdaňování příjmů fyzických osob z provozování fotovoltaických elektráren. V obou případech jde o stanoviska, která reagují na určité nesrovnalosti mezi zněním zákona a původním záměrem zákonodárce. Podstatné je, že finanční správa v praxi původně aplikovala i jiný přístup, než který je nyní prezentován v rámci stanovisek. To může dotčeným daňovým subjektům způsobit určité komplikace.
KempHoogstad daňové novinky 6/2017
Z obsahu: novela daňových zákonů, připravované změny související s mezinárodními opatřeními proti daňovým únikům, informace zveřejněné Generálním finančním ředitelstvím
KempHoogstad daňové novinky 4/2017

2016

Očekávané změny v daňových předpisech pro rok 2017:
zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty a daňový řád

KempHoogstad daňové novinky 12/2016
Zákon o prokazování původu majetku, Metodika k elektronické evidenci tržeb, Novela zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, Změny v oblasti DPH
KempHoogstad daňové novinky 10/2016
Zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb byl schválen a koncem tohoto roku budou vybrané subjekty povinny elektronicky evidovat své tržby (EET). Co vše však o elektronické evidenci tržeb víte? Ten, kdo si myslí, že se jej elektronická evidence tržeb netýká, ví asi jen to, že půjde o elektronické zasílání údajů o hotovostních tržbách finanční správě s povinností vystavovat účtenku, kterou si bude moci její příjemce v elektronické evidenci správce daně dohledat. Ten, jehož se EET týká, ví již možná více.
KempHoogstad - elektronická evidence tržeb speciál
Schálené změny v daňové oblasti, novely ve schvalovacím procesu, připravované změny v daňové oblasti, uzavřené koordinační výbor
KempHoogstad daňové novinky 6/2016
Režim přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny, elektronická evidence tržeb - vývoj návrhu zákona, plánované změny v oblasti DPH, návrh zmírnění sankcí u kontrolního hlášení, informace GFŘ k aplikaci DPH u nemovitých věcí, přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2015, změny týkající se povinnosti auditu
KempHoogstad daňové novinky 3/2016

2015

Výklady k některým otázkám z praxe: nájem prostor a míst k parkování vozidel - uplatnění DPH, DPH u vyvolaných investic z pohledu daně z příjmů, osvobození od DPH při poskytování rekvalifikace, přehled schválených změn pro rok 2016: osvobození od DPH u dodání nemovitostí, kontrolní hlášení a elektronické podání přiznání k DPH, novela zákona o účetnictví, novela zákona o dani z nemovitých věcí.
KempHoogstad daňové novinky 11/2015
Uplatňování DPH u nemovitých věcí, věcné záměry v oblasti daně z příjmů, změny v oblasti spotřebních daní, povinnost kontrolního hlášení.
KempHoogstad daňové novinky 10/2015
Informace Generálního finančního ředitelství o kontrolním hlášení, novela zákona o investičních pobídkách, novela zákona o dani z nemovitých věcí, návrh celostátní působnosti finančních a celních úřadů.
KempHoogstad daňové novinky 07/2015
Povinnost elektronického podávání, změny v oblasti daně z příjmů a DPH, novela zákona o účetnictví, návrh zákona o elektronické evidenci tržeb
KempHoogstad daňové novinky 03/2015

2014

Z obsahu: novely zákonů o DPH a o dani z příjmů schválené v říjnu 2014, sleva na dani pro důchodce za rok 2013, pokyny OECD k převodním cenám, zákon o prokazování původu majetku
KempHoogstad daňové novinky 11/2014
Z obsahu: změny v oblasti daně z přidané hodnoty, změny v oblasti daně z příjmů, souběh funkcí, sleva na dani pro důchodce, minimální mzda, omezení pĺateb v hotovosti, bankovní účty finančních úřadů, předávání informací o příjemcích bankovních plateb
KempHoogstad daňové novinky 9/2014

2013

Stejně jako téměř každý rok, i nastávající leden bude ve znamení mnoha legislativních změn, které mohou ovlivnit Vaše podnikání. Letošní novinky jsou navíc podpořeny novou civilní legislativou (zejména zcela nový občanský zákoník – „NOZ“ a zákon o obchodních korporacích). Přinášíme Vám přehled těch nejdůležitějších změn z daňové a účetní oblasti.
KempHoogstad daňové novinky 12/2013
V roce 2014 nastanou významné změny v DPH v souvislosti s prodejem pozemků.
Prodej pozemků, který v roce 2013 ještě byl osvobozen od daně z přidané hodnoty, může být za určitých podmínek zdaněn základní sazbou daně. Tato změna bude mít zásadní vliv na tvorbu cen pozemků při prodeji fyzickým osobám, které si nebudou moci DPH odnárokovat, a tudíž tato změna navýší cenu pozemků. U plátců DPH změna ovlivní cashflow při prodeji.
Samozřejmě vše záleží na tom, zda navrhovaná právní úprava bude finálně schválena v legislativním procesu, ale předpokládejme že ano.
Informace zpracovala specialistka na DPH Olga Holubová, která je jednou z nejrenomovanějších specialistů v tomto oboru v České republice.
KempHoogstad daňové novinky - DPH speciál, 11/2013
Legislativní změny jsou navrhovány a schvalovány prakticky každý rok a od roku 2014 se toho na nás chystá opravdu hodně. V současné době je v Poslanecké sněmovně vládní návrh několika zákonů, které reagují na rekodifikaci soukromého práva s platností od 1. 1. 2014.
KempHoogstad daňové novinky 5/2013

2012

Z obsahu: vyšší zatížení zaměstnanců s nadprůměrnými příjmy, finanční správa ČR, pokyn GFŘ D - 10 o službách s nízkou přidanou hodnotou poskytovanými mezi spojenými osobami/sdruženými podniky, informace GFŘ o zapojení české daňové správy do realizace důchodové reformy, nová pravidla pro posečkání příslušenství daně.
KempHoogstad daňové novinky 12/2012
Z obsahu: schválení technické novely zákona o DPH, změny navržené v tzv. rozpočtovém balíčku, opatření pro boj s pozdními platbami, novela účetní vyhlášky pro podnikatele, dohady na bonusy zaměstnanců.
KempHoogstad daňové novinky 10/2012
Z obsahu: schválení Zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa (č. 458/2011), důslednější vybírání daní a daňových nedoplatků ze strany finanční správy - kontroly švarcsystému, uzavírání nových dohod mezi Českou republikou a daňovými ráji o výměně informací v daňových záležitostech
KempHoogstad daňové novinky 5/2012

2011

Z obsahu: odměny zaměstnanců a vedení společností, daň z přidané hodnoty, vznik specializovaného finančního úřadu, daň z nemovitostí u zpevněných ploch, budoucí daňový vývoj.
KempHoogstad daňové novinky 12/2011
Z obsahu: DPH a nové nařízení EU, daň z nemovitostí - zpevněné plochy, mezinárodní zdanění - nová smlouva s Čínou, DPH - bonusy a skonta, DPH - insolvenční řízení, účetnictví: cizoměnové pohledávky a závazky a podmíněné investiční výdaje
KempHoogstad daňové novinky 8/2011
Z obsahu: účinnost novely zákona o DPH (povinnost držby daňového dokladu pro uplatnění odpočtu, možnost opravy daně u pohledávek v insolvenčním řízení, ručení za daň, DPH u odběratelských bonusů), aspekty souběhu pracovního poměru a funkce člena statutárního orgánu
KempHoogstad daňové novinky 3/2011

2010

Z obsahu: daň z příjmů, zákon o rezervách, nový poplatek pro solární elektrárny, novela trojdaně - daň darovací, daň z přidané hodnoty, daňový řád, účetní předpisy, nemocenské pojištění
KempHoogstad daňové novinky 12/2010
Z obsahu: změny českého daňového systému v letech 2011 a 2012: vznik nových kontrolních finančních úřadů, DPH a Daňový řád, přerušení výkonu živnosti, zrušení povinnosti vést účetnictví u fotovoltaických projektů
KempHoogstad daňové novinky 9/2010
Z obsahu: novela zákona o DPH - benefity zaměstnanců, nová pravidla pro koordinaci sociálního zabezpečení v EU (souběh výkonu práce ve více státech EU, vysílání pracovníků přes hranice, elektronické certifikáty a výměna informací), návrh novely zákona o dani z nemovitostí, rozsudek NSS - financování dividend
KempHoogstad daňové novinky 5/2010