Zavřít okno

KempHoogstad daňové novinky 12/2012

KempHoogstad daňové novinky 12/2012

Vyšší zatížení zaměstnanců s nadprůměrnými příjmy

U zaměstnanců s nadprůměrnými příjmy dochází od ledna k výraznému zvýšení odvodů ze mzdy.

Příjmy nad 48násobkem průměrné mzdy (pro rok 2013 to bude 1 242 432,- Kč, přibližně tedy 100 tisíc Kč měsíčně) budou zatíženy tzv. solidárním zvýšením daně z příjmů o 7 procentních bodů; pro příjmy nad touto hranicí tak bude uplatňována daň z příjmů ve výši 22 %. Zaměstnanec, u něhož se zvyšuje o solidární zvýšení daně daň nebo záloha na daň z příjmů, je povinen podat daňové přiznání. Takovémuto zaměstnanci není možné provést roční zúčtování daně, i kdyby došlo k solidárnímu zvýšení daně u zálohy pouze v jednom měsíci.

Současně dochází ke zrušení stropu pro zdravotní pojistné, které bylo doposud ve výši 72násobku průměrné mzdy (zhruba 150 tisíc Kč měsíčně); z hrubé mzdy nad touto hranicí zaplatí zaměstnanec oproti dnešnímu stavu navíc 4,5 %, zaměstnavatel pak dalších 9 % na zdravotním pojistném.

Vzhledem k poměrně významnému dopadu na zdanění mezd nad výše uvedené hranice doporučujeme věnovat odměňování vedoucích pracovníků pozornost. Úspory pro zaměstnance i zaměstnavatele může přinést například vyplacení odměn ještě v roce 2012, rozložení jednorázových odměn do více měsíců či odměňování jiným způsobem než mzdou.

Jsme připraveni s Vámi efektivní způsob zdanění Vašich příjmů nebo Vašich zaměstnanců diskutovat a navrhnout nejoptimálnější řešení ještě v závěru letošního roku.

Sazby daně z přidané hodnoty

Podle návrhu schváleného Poslaneckou sněmovnou, je základní sazba 21 procent a snížená sazba ve výši 15 procent. Očekává se, že do konce roku návrh stihne projít legislativním procesem včetně podpisu prezidenta. Pokud by však zákon do 31. prosince v platnost nevstoupil, bude platit již vloni schválená jednotná sazba ve výši 17,5%.

Připomínáme také již dříve schválené novinky v oblasti DPH, o kterých jsme Vás informovali v předchozím newsletteru, zejména novou veřejnou evidenci čísel bankovních účtů plátců, institut nespolehlivého plátce nebo některé nové požadavky na daňové doklady.

Finanční správa ČR

Daňová správa ČR projde k 1. lednu 2013 reorganizací. Finanční správu bude tvořit Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů podle krajů a Specializovaný finanční úřad. Finanční úřady budou mít zřízena územní pracoviště, shodná se současnými finančními úřady na okresní úrovni. Jednoduše řečeno lze tuto reorganizaci považovat pouze za změnu názvu jednotlivých stupňů daňové správy. Pokud byl pro Vás doposud příslušným finančním úřadem například Finanční úřad pro Prahu 1, nově jím bude Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 1. Dochází také ke změně umístnění některých daňových spisů v rámci finančních úřadů.

Nejdůležitějším dopadem pro daňové subjekty, vyplývajícím z této reorganizace daňové správy, je tak změna čísel bankovních účtů pro veškeré platby po 1. lednu 2013.

Dále se reorganizace promítá do správy daně z nemovitostí; poplatníci vlastnící nemovitosti ve více okresech museli dosud podávat přiznání a daň z nemovitosti hradit jednotlivým finančním úřadům; od příštího roku bude správa daně ke všem nemovitostem v rámci jednoho kraje vedena u jediného územního pracoviště.

Pokyn GFŘ D - 10 o službách s nízkou přidanou hodnotou poskytovanými mezi spojenými osobami/sdruženými podniky

Generální finanční ředitelství vydalo dne 8. listopadu pokyn, který snižuje požadavky na dokumentaci převodních cen u služeb s nízkou přidanou hodnotou poskytovaných mezi spojenými osobami. Těmi se rozumí takové vnitropodnikové služby, které mají nízkou přidanou hodnotu a netvoří hlavní činnost subjektů, představují rutinní funkci a netvoří podstatný náklad či výnos zainteresovaných podniků. Jde o transakce v rámci podniků zahrnující služby správního, technického, finančního, poradenského či obchodního charakteru (například účetnictví, pronájem sídla apod.).

U tohoto typu služeb není nutné mít zpracovánu plnou transferovou dokumentaci, jak to vyžadují pokyny Ministerstva financí a standardy OECD. Pokud byste si nebyli jisti, zda vaše dokumentace transferových cen u vnitropodnikových služeb splňuje podmínky, aby Vám odpadl požadavek na plnou šíři dokumentace, tak se nás pro možnost jejího prověření neváhejte obrátit.

Informace GFŘ o zapojení české daňové správy do realizace důchodové reformy

Se zavedením tzv. druhého pilíře důchodového systému přicházejí také nové povinnosti pro zaměstnavatele. Ti jsou povinni odvod zaměstnance do druhého pilíře spočítat, srazit ze mzdy a odvést finančnímu úřadu. Zároveň zaměstnavatel musí podávat měsíční hlášení a roční vyúčtování tohoto odvodu. Všechna podání u plátců pojistného musí být učiněna pouze v elektronické podobě prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro daňovou správu.

Ostatní účastníci důchodového spoření (například osoby samostatně výdělečně činné) měsíční hlášení nepodávají a informaci o pojistném na důchodové spoření podají až v pojistném přiznání po skončení kalendářního roku.

Nová pravidla pro posečkání příslušenství daně

Daňová správa pokračuje ve snaze o omezení možností, kdy smí správce daně uvážením snížit daňovou zátěž v individuálních případech na žádost daňového subjektu. Již se zavedením daňového řádu zanikl institut individuálního prominutí daně či příslušenství daně. Nyní dochází ke stanovení závazných podmínek pro tzv. posečkání daně. Posečkání daně umožňuje odložení úhrady splatné daně na pozdější termín, úhradu ve splátkách či úročení nedoplatku nižší než standardní úrokovou sazbou.

Z důvodu maximální možné míry jednotnosti a objektivnosti při rozhodování vymezuje pokyn skutečnosti, které vylučují možnost upuštění od předepsání úroku z posečkání nebo rozložení její úhrady na splátky. Zmenšuje tak prostor pro individuální rozhodování správce v těchto případech.

KempHoogstad spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou

Na závěr bychom Vás rádi informovali o nové spolupráci, kterou naše společnost navázala s Vysokou školou ekonomickou v Praze, konkrétně s její Katedrou veřejných financí.

Jedná se o poskytnutí prostoru pro odbornou praxi, během níž studenti magisterského oboru Zdanění a daňová politika na VŠE mohou získat povědomí o tom, jak probíhá daňové poradenství v reálném světě, jak se postupuje při aplikaci teoretických znalostí na konkrétní případy a mohou se tak pokusit zužitkovat své studijní vědomosti.