Zavřít okno

KempHoogstad daňové novinky 9/2014

KempHoogstad daňové novinky 9/2014

V tomto vydání našeho newsletteru naleznete informace o daňových změnách, které jsou obsahem novel aktuálně projednávaných v Parlamentu. Pokud budou schváleny v navržené podobě, níže uvedené změny budou účinné od 1. ledna 2015. Komentujeme také některé další daňové a právní novinky.

1. Změny v oblasti daně z přidané hodnoty

Obsáhlá novela zákona o dani z přidané hodnoty, která má být účinná od 1. ledna 2015, mění zejména následující oblasti:

Zavedení kontrolního hlášení od roku 2016

Novela zákona o dani z přidané hodnoty (dále také DPH) účinná od 1. ledna 2015 zavádí povinné podávání elektronického kontrolního hlášení od 1. ledna 2016. Zavedení kontrolního hlášení je jedno z opatření k zamezení daňových podvodů. Hlášení, které bude plátce podávat, bude obsahovat informace o veškerých přijatých i vystavených daňových dokladech, pokud protistranou bude jiný plátce DPH.

Povinnými náležitostmi hlášení budou následující informace:

 • daňové identifikační číslo plátce, pro kterého se plnění uskutečnilo (příp. který plnění uskutečnil);
 • evidenční číslo daňového dokladu;
 • rozsah a předmět plnění;
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty;
 • základ daně;
 • sazba daně a
 • výše daně (v Kč).

Zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných služeb (tzv. Mini One Stop Shop)

Od 1. ledna 2015 dochází ke změně určení místa plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani usazené v EU. Výše uvedené služby budou nově zdaňovány v místě příjemce služby. Za účelem zamezení registrace poskytovatele takovéto služby k DPH v jednotlivých členských státech je společnostem umožněno dobrovolně se registrovat do zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. Mini One Stop Shopu. V praxi tato skutečnost znamená, že poskytovatel služby se zaregistruje v jednom členském státě, kde bude podávat daňová přiznání i odvádět DPH ze všech těchto služeb bez ohledu na to, kde je usazen příjemce služby. Registrace bude probíhat přes daňový portál členského státu, kde se k tomuto zvláštnímu režimu bude společnost registrovat, a to již od 1. října 2014 s účinností od 1. ledna 2015.

Zavedení druhé snížené sazby daně

Novela zákona o DPH účinná k 1. lednu 2015 zavádí druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 % a zrušuje ustanovení, která měla sjednotit sazby DPH na 17,5 %. Dochází tedy k zachování základní sazby daně ve výši 21 % a první snížené sazby daně ve výši 15 %. Druhá snížená sazba DPH ve výši 10 % je zavedena především na léky, knihy a dětskou výživu.

Změna definice stavebního pozemku a výpočtu podlahové plochy sociálních bytů

Novela zákona o DPH rovněž nově definuje stavební pozemek jako pozemek, na kterém může být dle stavebního povolení zhotovena stavba pevně spojená se zemí, nebo který je předmětem stavebních prací (respektive v jeho okolí jsou nebo již byly provedeny stavební práce) za účelem zhotovení stavby. Za stavební pozemek se považuje také pozemek, který je nebo byl předmětem správních úkonů provedených za účelem zhotovení stavby.

Od roku 2015 rovněž dojde ke změně v metodice výpočtu plochy sociálního bytu pro účely DPH. Dosud se při výpočtu plochy bytu vycházelo ze součtu ploch jednotlivých místností, novela do plochy bytu zahrne i plochu vnitřních zdí. Jedním z důsledků bude to, že převod bytu, který by dle současného znění zákona o DPH měl podléhat snížené sazbě daně, může být již od příštího roku předmětem standardní sazby DPH.

Autorské honoráře

Od 1. ledna 2015 dochází i ke změně přístupu k příjmům za autorské příspěvky daněné srážkou u zdroje. Tyto příspěvky budou nově předmětem daně z přidané hodnoty.

Rozšíření předmětu režimu přenesení daňové povinnosti

V současné době je ve stádiu návrhu Nařízení vlády k provedení zákona o DPH, které od 1. ledna 2015 rozšiřuje předmět režimu přenesení daňové povinnosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby.

Režim přenesení daňové povinnosti bude nově obsahovat:

 • povolenky na emise skleníkových plynů;
 • mobilní telefony, které jsou uvedeny v kódu 8517 nomenklatury celního sazebníku (pokud celková částka za plnění na daňovém dokladu je vyšší než 10 000 Kč);
 • integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, které jsou uvedeny v kódu 8471, 9504 nomenklatury celního sazebníku (pokud celková částka za plnění na daňovém dokladu je vyšší než 10 000 Kč);
 • herní konzole, tablety a laptopy, obiloviny, které jsou uvedeny v kódu 1514 nomenklatury celního sazebníku (pokud celková částka za plnění na daňovém dokladu je vyšší než 10 000 Kč) a
 • technické plodiny a surové či polozpracované kovy, včetně drahých kovů, které jsou uvedeny v kódu 7227, 7314, 7216, 7308, 7411, 7419, 7507, 7508 nomenklatury celního sazebníku.

Institut nespolehlivého plátce daně

Od roku 2013 obsahuje zákon o dani z přidané hodnoty ustanovení § 106a, které stanoví podmínky pro aplikaci institutu tzv. nespolehlivého plátce. Generální finanční ředitelství v této souvislosti vydalo v srpnu 2014 Dodatek č. 2 k Informaci GFŘ k aplikaci § 106a včetně související Informace, který podstatně rozšiřuje okruh podnikatelů, kteří se mohou stát nespolehlivým plátcem.

Nově se tak může nespolehlivým plátcem stát plátce, který na příklad:

 • neposkytuje dostatečnou součinnost správci daně, tj. nereaguje na výzvy nebo nepředkládá požadované údaje či doklady;
 • dvakrát v průběhu 12 měsíců nepodá přiznání nebo hlášení;
 • uvede nepravdivé či neúplné informace, zejména adresu sídla / skutečného místa vedení či takové údaje při jejich změně neohlásí; nebo
 • dluží na DPH alespoň 500 tisíc Kč po více než 3 měsíce (dosud se jednalo o 10 milionů Kč).

2. Změny v oblasti daně z příjmů od roku 2015

Navržené změny v dani z příjmů se týkají zejména následujících oblastí:

Zavedení nové vykazovací povinnosti transakcí se spojenými osobami

Česká daňová správa oznámila záměr s účinností od zdaňovacího období 2014 zavést novou vykazovací povinnost pro právnické osoby. Poplatník bude muset při podání přiznání k dani z příjmů právnických osob vyplnit také samostatnou přílohu s přehledem transakcí se spojenými osobami.

Přílohu k přiznání bude povinna vyplnit právnická osoba, která splní alespoň jedno z následujících kritérií pro povinný audit, tj.:

 • hodnota celkových aktiv převyšuje částku 40 mil. Kč, nebo
 • čistý obrat převyšuje částku 80 mil. Kč, nebo
 • průměrný přepočtený stav zaměstnanců je větší než 50,

za předpokladu, že

 • uskutečnila transakci se spojenou osobou, která má sídlo v zahraničí, nebo
 • vykázala v daňovém přiznání ztrátu, a současně uskutečnila transakci se spojenou osobou, nebo
 • je držitelem příslibu investičních pobídek a uplatňuje slevu na dani a současně uskutečnila transakci se spojenou osobou.

Investiční fondy

Novela zákona o daních z příjmů nově omezuje možnost využití 5 % sazby daně při zdanění příjmů investičních fondů pouze na vybrané investiční fondy, tzv. základní investiční fondy. Fondy, které nesplní zákonné podmínky pro to, aby mohly být považovány za základní investiční fond, budou zdaňovány 19 % sazbou daně. Vyplácené podíly na zisku z účasti budou od daně osvobozeny, a to v případě fyzických i právnických osob.

Daňové opravné položky

S účinností nového občanského zákoníku došlo ke zkrácení promlčecí lhůty pohledávek ze 4 na 3 roky. Na tuto změnu reaguje novela zákona o rezervách snížením doby, která musí uplynout od splatnosti pohledávky, aby bylo možno vytvořit 100 % opravnou položku z 36 na 30 měsíců.

3. Ostatní změny

Mimo navržených novel daňových zákonů vybíráme ještě následující novinky, které mohou ovlivnit Vaše podnikání:

Souběh funkcí

Ministerstvo spravedlnosti ČR vydalo stanovisko k možnosti souběhu funkcí od 1: ledna 2014. Ve svém stanovisku uvádí, že dle současné právní úpravy je souběh funkce člena statutárního orgánu s pracovním poměrem k téže činnosti nepřípustný.
Obchodní korporace mají povinnost upravit a přizpůsobit ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně novému občanskému zákoníku do 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti. Při nesplnění této povinnosti hrozí členům statutárních orgánů, že výkon jejich funkce bude bezplatný.

Sleva na dani pro důchodce

Dne 10. července 2014 Ústavní soud zrušil ustanovení zákona o daních z příjmů, které odebírá základní slevu na dani poplatníkům, kteří jsou k 1. lednu pobírateli starobního důchodu. Za zdaňovací období roku 2014 tak mohou uplatnit slevu na dani všichni pracující důchodci bez ohledu na to, zda byli či nebyli k 1. lednu roku 2014 pobírateli starobního důchodu. Zrušení ustanovení se však nebude aplikovat zpětně na rok 2013, tzn., že není možno uplatnit slevu zpětně i za rok 2013.

Návrh nového pokynu k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů

Generální finanční ředitelství připravilo návrh nového pokynu k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, pro zdaňovací období, která započala v roce 2014. Tento pokyn má nahradit současný Pokyn D-6. V současné době je v připomínkovém řízení u Komory daňových poradců ČR. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Minimální mzda

Na nedávném jednání tripartity došlo k dohodě o navýšení minimální mzdy z 8 500 Kč na 9 000 Kč. Návrh na toto zvýšení postoupil do vlády, kde bude nadále projednáván. Minimální mzda nemá jen funkci garanta minimálního výdělku, používá se i pro řadu dalších výpočtů, např. pro výpočet minimální výše plateb zdravotního pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů atd.

Omezení plateb v hotovosti

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu, kromě jiného navrhuje v Zákoně o omezení plateb v hotovosti snížit limit pro povinné bezhotovostní platby z 350 tis. Kč na 270 tis. Kč. V současné době vydal Rozpočtový výbor usnesení doručené poslancům, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona bez připomínek.

Vládní návrh byl předložen z důvodu adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky pro úhrady a inkasa v eurech.

Bankovní účty finančních úřadů

Nově je finanční správou pověřeno 14 finančních úřadů a jeden Specializovaný finanční úřad. V souvislosti se zrušením 199 finančních úřadů došlo i ke zrušení jejich bankovních účtů a k datu 1. 1. 2013 byly novým finančním úřadům zřízeny účty u České národní banky. Česká národní banka bude po dobou dvou let automaticky převádět platby chybně zaplacené na zrušené bankovní účty.

FATCA - předávání informací o příjemcích bankovních plateb

S účinností od 1. 1. 2015 je navrhováno přijetí Zákona o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní. Návrh zákona implementuje Dohodu FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, týkající se zlepšení dodržování daňových předpisů v oblasti výměny informací. Při návrhu tohoto zákona nezůstal opomenut ani globální standard OECD a EU týkající se automatické výměny informací.

Cílem zákona je posílení mezinárodní spolupráce, podpora dodržování právních předpisů a plnění daňových povinností. Navrhovaný zákon má tak přispět k omezení daňových úniků, vykonávaných prostřednictvím skrývání příjmů rezidentů na jejich zahraničních účtech.

Zákon je adresován vyjmenovaným finančním institucím, které mají mít nově prověřovací, zajišťovací a oznamovací povinnost. Do 30. června kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který je splněna oznamovací povinnost budou muset uvedené finanční instituce podat oznámení prostřednictvím datové zprávy Specializovanému finančnímu úřadu. Specializovaný finanční úřad informace dále postoupí Generálnímu finančnímu ředitelství a to je následně poskytne příslušnému státu. Příjemcem stejných informací ze zahraničních států by se rovněž mělo stát Generální finanční ředitelství.