Zavřít okno

KempHoogstad daňové novinky 3/2018

KempHoogstad daňové novinky 3/2018

Připravované změny v daních z příjmů pro rok 2019

Vláda připravila novelu daňových zákonů, která by měla od roku 2019 přinést řadu změn. Příjmy fyzických osob mají být nově zdaňovány progresivně a současně má dojít ke změnám ve stanovení daňového základu u zaměstnanců a OSVČ.

Pro právnické osoby budou zavedena nová pravidla pro daňovou uznatelnost nákladů na financování, zdanění příjmů ovládaných zahraničních společností a zdanění při přeshraničním přesunu majetku. Sněmovna se bude zabývat i senátním návrhem na ukončení výhody nižšího zdanění pro některé typy investičních fondů.

Součástí novely je i řada úprav v oblasti DPH reagující zejména na změny směrnice a judikaturu Evropské unie a jedna změna týkající se daňového řádu, které má obsahovat ustanovení postihující obecně případy zneužití práva, tj. jednání, jejichž hlavním nebo jedním z hlavních účelů je získání daňové nebo jiné výhody v rozporu se smyslem a účelem příslušného právního předpisu. O návrhu těchto změn vás budeme informovat v blízké době.

Návrh znění novely byl nyní předán k připomínkovému řízení a je tedy na počátku schvalovacího procesu. Nelze tedy vyloučit, že bude ještě upravován.

Navrhované změny ve zdanění fyzických osob od roku 2019

V oblasti fyzických osob navrhuje vláda změny ve výši daňové sazby a určování základu daně.

  • Zavedení progresivního zdanění všech druhů příjmů a zrušení solidární zvýšení daně

Příjmy do 1,5 miliónu budou zdaněny sazbou 19 % a příjmy převyšující tento limit sazbou 24 %.
Solidární zvýšení daně, které se uplatňuje nyní u příjmů zaměstnanců a OSVČ bude zrušeno.

  • Zrušení superhrubé mzdy u zaměstnanců

Základem daně budou hrubé příjmy zaměstnance bez odečtu sociálního a zdravotního pojištění.

  • Pojistné na sociální a zdravotní pojištění jako daňově uznatelný náklad OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné si budou moci nově odečíst 75 % zaplaceného pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Odečet by měl být možný i pro osoby uplatňující výdaje paušálem.

U zaměstnanců či OSVČ budou mít změny na výši jejich zdanění víceméně neutrální dopad, a to v závislosti na výši jejich příjmů. Naopak pro osoby s příjmy z pronájmů a s ostatními druhy příjmů např. z investování s cennými papíry, z prodejů nemovitostí a podobně, představuje zavedení nových daňových sazeb zvýšení jejich zdanění.

Navrhované změny ve zdanění právnických osob od roku 2019

V oblasti daně z příjmů právnických osob obsahuje připravovaná vládní novela zejména implementaci pravidel vyplývajících ze směrnice Evropské unie proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD).

  • Omezení uznatelnosti tzv. nadměrných výpůjčních nákladů 

Finanční náklady související s přijatými půjčkami, úvěry ale i např. s leasingem a deriváty převyšující případné související finanční výnosy, budou daňově uznatelné do maximální výše 80 miliónů Kč resp. do výše 30 % daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy, pokud bude tato částka vyšší.Do výpůjčních nákladů budou zahrnovány také např. kurzové rozdíly a úroky, které jsou součástí ocenění dlouhodobého majetku nebo finančního leasingu (relevantní pro majetek zařazený do užívání nebo přenechaný k užívání po 17. červnu 2016).

Neuznané výpůjční náklady by mělo být možné odečíst v budoucích zdaňovacích obdobích, pokud v těchto obdobích limit pro omezení uznatelnosti nebude překročen.

Pravidlo by se mělo uplatnit v zásadě u všech subjektů s výjimkou vybraných finančních institucí a subjektů stojících mimo skupinu, přičemž omezení uznatelnosti se vztahuje i na finanční výdaje související se závazkovými vztahy, jež vznikly před účinností novely.

Stávající pravidlo nízké kapitalizace omezující uznatelnost finančních výdajů na financování od spojených osob zůstává nezměněno.

  • Zdanění vybraných příjmů zahraniční ovládané společnosti (tzv. CFC pravidlo)

Vybrané příjmy zahraniční ovládané společnosti (např. příjmy z licenčních poplatků, z podílů na zisku, z poskytnutého financování, z prodeje obchodních podílů) budou součástí základu daně české ovládající společnosti, která drží přímo či nepřímo na ovládané společnosti více než 50% podíl, nebo se podílí z více než poloviny na jejím zisku či hlasovacích právech. Za ovládanou společnost se bude považovat i stálá provozovna české společnosti umístěná ve státě, s nímž má ČR uzavřenu smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, podle které je dvojí zdanění těchto příjmů vyloučeno metodou vynětí.

Pravidlo se uplatní, pokud zahraniční společnost nevykonává podstatnou hospodářskou činnost a její zdanění v zahraničí je nižší, než by byla polovina její daňové povinnosti v ČR.
Případné ztráty zahraniční ovládané společnosti nebude možné odečíst od základu daně české společnosti, ale jen od zdanitelných budoucích zisků ovládané společnosti po dobu 3 následujících let.

  • Zavedení tzv. zdanění při odchodu („exit taxation") - s účinností až od roku 2020

Předmětem zdanění se má stát přemístění majetku právnické osoby z ČR do zahraničí bez změny vlastnictví tohoto majetku, tj. v zásadě půjde o přemístění majetku do stálé provozovny umístěné v zahraničí nebo o přemístění daňového rezidentství do zahraničí.

Zdanění bude podléhat rozdíl mezi tržním oceněním a daňovou hodnotou takového majetku, přičemž novela předpokládá možnost rozložení úhrady daně na splátky po dobu nejvýše pěti let. 

  • Řešení hybridních nesouladů - s účinností až od roku 2020

Úprava by měl zabránit situacím, kdy v důsledku rozdílných vnitrostátních předpisů (např. v právní kvalifikaci subjektů, finančních instrumentů, definice stálé provozovny) jednotlivých států, je možné v rámci skupiny dosáhnout daňových výhod v podobě např. dvojího nezdanění příjmu nebo dvojího snížení základu daně odpočtem týchž nákladů. Pravidla by se měla týkat hybridních nesouladů nejen v rámci členských států, ale i ve vztahu ke třetím zemím.

  • Zrušení nižšího zdanění pro vybrané investiční fondy

Vláda odsouhlasila také návrh senátní novely zákona o daních z příjmů, podle které by výhoda nižšího zdanění sazbou 5% neměla platit pro investiční fondy, které splňují pouze podmínku, že jejich akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Tyto fondy by měly být zdaněny stejnou sazbou jako ostatní právnické osoby tj. 19%. Záměrem je zabránit využívání institutu investičního fondu pouze za účelem daňové optimalizace v případech, kdy je fond vlastněn pouze několika vlastníky a s jeho akciemi není obchodováno.

Výše paušálních výdajů u OSVČ a osob s příjmy z pronájmu v daňovém přiznání za rok 2017

V souvislosti s blížícím se termínem pro podání daňového přiznání upozorňujeme, že osoby s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti nebo s příjmy z pronájmu uplatňující paušální výdaje, mají při zdanění příjmů za rok 2017 možnost uplatnit daňovou slevu a daňové zvýhodnění, pokud využijí nižší limit pro paušální výdaje.
Osoby samostatně výdělečně činné nebo osoby s příjmy z pronájmu, jejichž celkový základ daně je tvořen těmito příjmy z více než 50 %, mají možnost rozhodnout se, zda v daňovém přiznání za rok 2017 uplatní

  • nižší (poloviční) limit paušálních výdajů a získají tím možnost odečtu slevy na manžela/manželku a daňové zvýhodnění na dítě, nebo
  • původní limit paušálních výdajů bez možnosti odečtu daňové slevy na manžela/manželku a daňového zvýhodnění na dítě.

Výše uvedená volba je relevantní pro OSVČ a pronajímatele, kteří mohou při splnění ostatních podmínek nárok na slevu na manžela/manželku a daňové zvýhodnění na dítě uplatnit a jejichž příjmy z podnikání či pronájmu přesáhnou částku 1 milionu korun. V tomto případě je třeba porovnat výhodu plynoucí z uplatnění daňové slevy a daňového zvýhodnění s nevýhodou spočívající v nižší (poloviční) maximální částce paušálního výdaje (maximálně 800 000 Kč pro výdaje uplatňované ve výši 80 % příjmů, maximálně 600 000 Kč pro výdaje uplatňované ve výši 60 % příjmů; maximálně 400 000 Kč pro výdaje uplatňované ve výši 40 % příjmů a maximálně 300 000 Kč pro výdaje uplatňované ve výši 30 % příjmů).

OSVČ či pronajímatelé s příjmy do 1 milionu Kč mohou uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění již za zdaňovací období roku 2017, neboť pro ně nejsou původní vyšší limity paušálních výdajů relevantní.

Pro úplnost upozorňujeme, že pro zdaňovací období 2018 již bude možné uplatnit pouze nižší limity na paušální výdaje při současném nároku na daňovou slevu i daňové zvýhodnění. Snížení limitu paušálních výdajů může vést i k tomu, že pro OSVČ či osobu s příjmy z pronájmu bude výhodnější přejít na uplatňování skutečných výdajů. V tomto případě je třeba posoudit i případné dopady do základu daně již za rok 2017 z titulu povinných úprav základu daně z důvodu změny způsobu uplatnění výdajů (např. dodanění pohledávek), což má dopad i na výši vyměřovacího základu na sociální pojištění.