Zavřít okno

KempHoogstad daňové novinky 11/2022

KempHoogstad daňové novinky 11/2022

Změny v oblasti daně z příjmů

Daň z neočekávaných zisků

Nová daň z neočekávaných zisků by měla nabýt účinnosti k 1. 1. 2023. Třetí čtení, ve kterém se hlasovalo o jednotlivých pozměňovacích návrzích, proběhlo v pátek 4. 11. 2022.

Jejím správcem bude Specializovaný finanční úřad a daň bude deklarována na zvláštním daňovém přiznání k dani z neočekávaných zisků. Sazba daně z neočekávaných zisků bude činit 60 %. Daň z neočekávaných zisků se bude platit ve stejných lhůtách jako daň z příjmů právnických osob z obecného základu daně. Zavedeno bude také zvláštní řešení záloh na daň z neočekávaných zisků, které se budou platit již v průběhu roku 2023.

Poplatníkem daně z neočekávaných zisků bude banka, která za první účetní období skončené od 1. ledna 2021 dosáhne ročních čistých úrokových výnosů alespoň 6 mld. Kč a zároveň v letech 2023-2025 dosáhne ročního čistého úrokového výnosu alespoň 50 mil. Kč.

Poplatníkem může být také nebankovní subjekt, pokud za první účetní období skončené od 1. ledna 2021 dosáhl sám nebo za všechny členy konsolidované skupiny rozhodných příjmů ve výši alespoň 2 mld. Kč, a to z následujících rozhodných činností: (i) těžba a úprava černého uhlí, těžba ropy a zemního plynu; (ii) výroba koksárenských a rafinovaných ropných produktů; (iii) výroba, přenos a rozvod elektřiny (s určitou výjimkou); (iv) výroba plynu, rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí; (v) velkoobchod s kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky; nebo (vi) potrubní doprava ropovodem nebo plynovodem. Zároveň v období 2023-2025 dosáhne sám rozhodných příjmů z výše uvedených činností alespoň 50 mil. Kč.

Ještě přísnější režim bude platit pro těžařské společnosti a společnosti, které provozují výrobu koksárenských a rafinovaných ropných produktů, jež budou podléhat dani z neočekávaných zisků, pokud příjmy z těchto činností dosáhly v období 2023-2025) alespoň 50 mil. Kč a zároveň příjmy z těchto činností za první účetní období skončené od 1. ledna 2021 tvořily alespoň 25 % jejich ročního úhrnu čistého obratu.

Prodloužení mimořádných odpisů

Návrh novely prodlužuje od 1.1.2023 režim mimořádných daňových odpisů pro hmotný majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině. Stávající pravidla mimořádných odpisů bylo možné použít u majetku pořízeného v letech 2000 a 2021, nyní je navrhováno jejich rozšíření také na majetek pořízený v letech 2022 a 2023. Hmotný majetek v první odpisové skupině lze mimořádně odepsat za 12 měsíců formou rovnoměrného měsíčního daňového odpisu a majetek v druhé odpisové skupině za 24 měsíců (do výše 60 % vstupní ceny v prvním roce a zbývajících 40 % vstupní ceny v roce druhém). Využití mimořádných odpisů není povinností, ale možností poplatníků.

Odpočet na podporu odborného vzdělávání

Vzhledem k zákazu prezenční výuky v průběhu pandemie byla v letech 2020 a 2021 omezena i praktická výuka na pracovišti budoucích zaměstnavatelů. Tato skutečnost měla vliv na schopnost poplatníků, kteří uplatňují odpočet na podporu odborného vzdělávání, splnit podmínky pro jeho uplatnění, tedy dle zákona používat majetek zahrnutý do odpočtu na odborné vzdělávání ve třech bezprostředně po sobě následujících zdaňovacích obdobích.

Pokud nebyla podmínka použití majetku na odborné vzdělání v tomto období splněna, bude se podle návrhu novely za splněnou považovat, tedy nenastanou negativní následky spojené s nesplněním této podmínky. Zároveň se doba, po kterou musí být podmínka použití majetku splněna, odpovídajícím způsobem prodlouží o počet zdaňovacích období, v nichž podmínka splněna nebyla, ale byla za splněnou považována.

Novinky v paušální dani

V současnosti mohou podnikatelé platit daň a pojistné na sociální a zdravotní pojištění v paušální výši, pokud jejich příjem nepřesáhne částku 1 mil. Kč za kalendářní rok. Pro mnohé poplatníky je to pomoc jak administrativní, jelikož nemusí podávat daňové přiznání ani přehledy na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, tak i finanční.

Novela zákona o daních z příjmů rozšiřuje okruh poplatníků, kteří mohou paušální daň využít. Nově budou zavedena tři pásma zohledňující výši a charakter příjmů poplatníka. Oznámení o vstupu do paušálního režimu musí osoba provést do 10. ledna daného roku (pro rok 2023 tedy do 10. ledna 2023) a zároveň od 1. 1. 2023 si poplatník stanoví pásmo paušálního režimu daně. Při určení pásma poplatník vychází z výše příjmů, které obdržel v předchozím roce.

Pro vstup do paušálního režimu musí poplatník k 1.1.2023 splnit následující podmínky: (i) jedná se o OSVČ, (ii) není plátcem DPH, (iii) není společníkem v.o.s. ani komplementářem k.s., (iv) k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, (v) kromě příjmů ze samostatné činnosti má pouze příjmy osvobozené, dále příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, (vi) mimo výše zmíněné příjmy má příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy, pokud celková výše těchto příjmů nepřesáhne 25 000 Kč a (vii) poplatník podá správci daně včas oznámení o vstupu do paušálního režimu, ve kterém si zvolí pásmo.

První pásmo se bude týkat OSVČ s příjmy do 1 milionu Kč, přičemž u těchto podnikatelů se nebude rozlišovat, z jaké činnosti jejich příjmy pochází. Dále se do prvního pásma bude moci přihlásit poplatník s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 1,5 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů. V první pásmu se bude příští rok platit paušální daň ve výši 6 208 Kč měsíčně.

Do druhého pásma se bude moci přihlásit poplatník, jehož příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly v předcházejícím zdaňovacím období 1,5 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti pocházejí. Druhé pásmo budou moct využít také poplatníci s příjmy do 2 mil. Kč, pokud měli 75 % příjmů, ke kterým lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % příjmů. Paušální odvod bude v druhém pásmu činit 16 000 Kč měsíčně. Jde o pevnou částku, která se nebude měnit v závislosti na růstu minimálního pojistného.

Do třetího pásma potom budou moci vstoupit všichni poplatníci, kteří splní podmínky vstupu do paušálního režimu, tedy jejichž příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly 2 mil. Kč. Tyto OSVČ pak budou muset platit 26 000 Kč měsíčně. Opět se jedná o pevnou částku, která se nebude měnit v závislosti na růstu minimálního pojistného.

Novela zákona o DPH

Novela zákona o DPH zavádí od 1. ledna 2023 zvýšení limitu pro registraci k dani z přidané hodnoty ze současného 1 mil. Kč na 2 mil. Kč za dvanáct měsíců po sobě jdoucích. Novela také obsahuje pravidla pro přechod mezi lety 2022 a 2023 a současně umožňuje některým osobám, které ještě v tomto roce překročí limit 1 mil. Kč, aby se přesto nestaly plátci DPH.

Datové schránky povinně pro OSVČ

Od roku 2023 budou povinně zřízeny datové schránky všem podnikajícím fyzickým osobám. Datová schránka fyzické osoby bude také zřízena občanům, kteří poprvé použijí prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace.

Datové schránky budou zřízeny také každé právnické osobě, která ji ještě nemá. Tedy těm, které jsou zapsány ve spolkovém či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností.

Vzhledem k tomu, že od příštího roku budou mít ze zákona zřízenou datovou schránku všechny OSVČ, budou muset všichni podnikatelé podávat daňová přiznání elektronicky. Kromě daňového přiznání budou muset podnikatelé elektronicky podávat i přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů, včetně příloh, které jsou jejich součástí.

Silniční daň

Finanční správa upozornila poplatníky silniční daně, kteří zaplatili zálohy na rok 2022, že tyto zálohy byly novelou zákona o dani silniční od 1. ledna 2022 zrušeny.