Zavřít okno

KempHoogstad daňové novinky 4/2019

KempHoogstad daňové novinky 4/2019

Daňový balíček nabývá účinnosti 1. dubna 2019

Po dlouhém schvalovacím procesu vyšla novela daňových zákonů ve sbírce a nabude účinnosti 1. dubna 2019. S obsahem novely jsme Vás průběžně seznamovali, a proto jen stručně připomínáme podstatné změny. Bližší informace k dopadům některých ze změn přineseme v dalších aktualitách.

Daň z příjmů fyzických osob

 • zvýšení maximálních částek paušálních výdajů pro OSVČ (platné od zdaňovacího období 2019)
 • vazba limitu pro uplatnění srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu na částku rozhodnou pro účast na nemocenském pojištění; dosud byl limit 2 500 Kč (uplatní se poprvé za květen 2019).

Daň z příjmů právnických osob

 • zavedení pravidel „ATAD" - omezení daňové uznatelnosti úroků, zdanění zahraniční ovládané společnosti, zdanění při přemístění vlastního majetku do zahraničí a ošetření tzv. hybridních nesouladů
 • povinnost oznámit záměr uplatnit odpočet na výzkum a vývoj před zahájením projektu
 • povinnost oznámit příjmy vyplácené/zúčtované zahraničnímu příjemci, které jsou osvobozené od srážkové daně dle zákona či smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Daň z přidané hodnoty

 • implementace evropské směrnice upravující DPH u poukazů (očekává se podrobnější informace k výkladu GFŘ)
 • úpravy v oblasti pravidel pro doručování a opravy daňových dokladů zrušení možnosti zaokrouhlit DPH na celé koruny a změna při výpočtu DPH shora
 • rozšíření možnosti opravy výše DPH u nedobytných pohledávek
 • povinnost dodatečné úpravy odpočtu DPH z nákladů na oprav nemovitostí, při následném dodání nemovitosti
 • změna při zdaňování poskytování elektronických služeb konečnému zákazníkovi - osobě nepovinné k dani (v rámci EU jsou nově tyto služby zdaňovány ve státě poskytovatele, nepřekročí-li jeho obrat těchto dodávek do 10 000 EUR za kalendářní rok)
 • změny při aplikaci DPH u některých plnění poskytnutých osobami neusazenými v ČR bez provozovny v ČR
 • nemožnost uplatnění DPH u pronájmu nemovitostí určených k bydlení (účinnost od 2021)
 • rozšíření definice finančního leasingu i na smlouvy s opcí odkupu

Daňový řád

 • legislativní úprava institutu „zneužití práva" v důsledku které nebude správce daně přihlížet k právním úkonům a jiným skutečnostem, jejichž převažujícím účelem je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového právního předpisu

Oznámení příjmů plynoucích do zahraničí osvobozených od srážkové daně

V případě, že vzniká českému subjektu povinnost srazit daň z příjmu vypláceného/zúčtovaného ve prospěch zahraničního subjektu, má tento český subjekt povinnost podat oznámení o tomto příjmu a o sražené dani.

Jaké příjmy podléhají nové oznamovací povinnosti?

Nově se od dubna 2019 vztahuje oznamovací povinnost také na příjmy zahraničních osob, u nichž povinnost srážky daně nevznikla z důvodu osvobození daného příjmu podle zákona o daních z příjmů nebo z důvodu uplatnění příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, která zdanění příjmu v České republice neumožňuje.
V praxi se tato oznamovací povinnost dotkne zejména příjmů z titulu dividend, podílů na zisku, úroků z půjček a úvěrů a licenčních poplatků (včetně příjmů z pronájmu movitých věcí) vyplácených na zahraniční subjekty. V případě, že půjde o subjekt ze státu mimo Evropskou unii, může se povinnost týkat i rozdílu mezi sjednanou cenou a cenou obvyklou, který může být za určitých podmínek považován za podíl na zisku pro účely daně z příjmů.
Srážková daň se aplikuje i u dalších typů příjmů zahraničních subjektů jako např. příjmy z nezávislých povolání či příjmy členů statutárních orgánů, zde však většinou dochází k odvodu srážkové daně, a proto povinnost jejich oznamování nebude novinkou.

Do kdy oznámení podat?

Oznámení je třeba podat do konce měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž by vznikla povinnost srážky daně, pokud by nebylo aplikováno osvobození či smlouva o zamezení dvojího zdanění. Okamžik rozhodný pro běh této lhůty může být závislý na typu příjmu a v praxi se bude odvíjet zejména:

 • od okamžiku výplaty podílu na zisku, avšak nastane nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po okamžiku rozhodnutí o rozdělení zisku, nebo
 • od okamžiku výplaty, poukázání či připsání úhrady ostatních druhů příjmů na zahraniční subjekt, avšak nejpozději od okamžiku, kdy se o příslušném závazku u českého subjektu účtuje v souladu s účetními předpisy.

Jakým způsobem se oznámení bude podávat?

Oznámení se bude podávat prostřednictvím standardizovaného tiskopisu, který je určen i pro oznámení příjmů, u nichž je srážková daň odváděna. Obdobně jako v případě podávání daňových přiznání platí, že subjekty mající zřízenou datovou schránku, mající zástupce s datovou schránkou zřízenou ze zákona či podléhající povinnému auditu, musejí oznámení podat elektronicky, a to datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné finanční správou (tj. v zásadě ve formátu xml).

Kdy nebude nutné oznámení podávat?

Pokud celková hodnota předmětných příjmů daného druhu plynoucí zahraničnímu subjektu nepřesáhne v kalendářním měsíci částku 100 000 Kč, povinnost oznámení nevzniká. Vyplácející subjekt může také v určitých případech požádat správce daně o zproštění této povinnosti.

Na co si dát pozor?

Doporučujeme v krátké době prověřit, zda nevyplácíte na zahraniční subjekty příjmy, které by mohly spadat do výše uvedené oznamovací povinnosti. Pokud ano, je důležité určit správně okamžik, od kterého se bude odvíjet lhůta pro oznámení. Zde může hrát podstatnou roli, v jakém okamžiku máte účtovat o příslušném závazku z titulu daného příjmu, neboť nemusí ani docházet k jeho reálné výplatě, a přesto dojde k povinnosti podat příslušné oznámení. Běžným takovým příkladem mohou být úroky z úvěrů či půjček, které nejsou průběžně hrazeny.

KempHoogstad v letošním vydání Legal 500

Také letos jsme byli zařazeni do prestižního katalogu právnických a daňových firem Legal 500. Odkaz na naši společnost uvádíme v doslovné citaci:
Tax boutique firm KempHoogstad 'brings the skill set and practicalities of an international firm at a more reasonable pricing level'. The team is also praised for its 'excellent attention to detail, highlighting potential issues that others might have missed' and its 'strong dedication to clients' needs and requirements'. It handles a mix of tax transactional and compliance matters including exercise tax, customs and VAT. Bohdana Pražská is singled out for his 'legal and tax knowledge as well as commercial awareness', and Filip Dostál is 'an excellent tax adviser', who 'always stands out for his direct, focused and well-substantiated advice'.
Děkujeme za vaši podporu a těšíme se na další spolupráci.