Zavřít okno

KempHoogstad daňové novinky 11/2023

KempHoogstad daňové novinky 11/2023

Změny u daně z příjmů

Zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob

Sazba daně z příjmů právnických osob se zvyšuje ze stávajících 19 % na 21 %.

Zastropování osvobozených příjmů z prodeje podílů a cenných papírů

Zavádí se zastropování osvobození příjmů z převodu cenných papírů. Omezení se týká úplatného převodu podílů v obchodních korporacích a cenných papírů od daně z příjmů fyzických osob na 40 milionů Kč za zdaňovací období s odloženou účinností až od 1.1.2025.

Zavedení možnosti vyloučit nerealizované kurzové rozdíly ze základu daně

Nerealizované kursové rozdíly lze vyloučit ze základu daně v období jejich vzniku (tj. zaúčtování) a do základu daně je zahrnout až v období, kdy je kursový rozdíl realizován. Současně je subjekt povinen oznámit uplatnění tohoto režimu správci daně.

Nová limitace benefitů pro zaměstnance

Nepeněžní benefity poskytované zaměstnancům ve formě příspěvků na kulturu, zájezdy, sportovní akce a možnost používat rekreační, sportovní a zdravotní zařízení budou pro zaměstnavatele daňově neuznatelné, pokud budou současně u zaměstnance osvobozené od daně. Naopak jako daňově uznatelné budou za splnění určitých podmínek považovány i výdaje zaměstnavatele na vybrané zaměstnanecké benefity poskytované nejen jemu samotnému ale také jeho rodinným příslušníkům.

Rozšíření daňové uznatelnosti u příspěvků na stravování

Na straně zaměstnavatele bude daňová uznatelnost výdajů na stravování nově založena na ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 zákona o daních z příjmů. Prakticky to znamená, že uznatelnými budou výdaje na stravování, pokud budou vynaložené na naplnění práv zaměstnanců týkajících se jejich pracovních a sociálních podmínek, jak je uvedeno v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu nebo pracovní smlouvě.

Zavedení nové zprávy o daních z příjmů a o udržitelnosti

Vybrané jednotky mají nově povinnost sestavit a zpřístupnit zprávu o daních z příjmů. Tato novinka vyplývá z evropské směrnice o tzv. veřejném CbC reportingu. Zpráva o daních z příjmů se poprvé sestaví za účetní období započatá od 22. června 2024.

Dále mají vybrané subjekty povinnost sestavit a zveřejnit zprávu o udržitelnosti. V první fázi platí tato povinnost pouze pro účetní jednotky, které jsou (i) obchodní korporací, (ii) subjektem veřejného zájmu, (iii) byly by velkou účetní jednotkou, i kdyby nebyly subjektem veřejného zájmu a (iv) k rozvahovému dni překročily kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců za účetní období.

Udržitelností se rozumí otázky životního prostředí, sociální oblasti, lidských práv a jejich dodržování, správy a řízení, zaměstnanecké oblasti a boje proti korupci a úplatkařství. Zpráva o udržitelnost je samostatným oddílem výroční zprávy.

Omezení odpisů u vozidel a prodloužení mimořádných odpisů pro bezemisní vozidla

Zavádí se limitace vstupní ceny u vozidel kategorie M1, a to tak že do daňově uznatelných výdajů se zahrne pouze poměrná část odpisu odpovídající vstupní ceně 2 miliony Kč. Zároveň se prodlužuje možnost uplatnění mimořádných daňových odpisů i pro silniční motorová bezemisní vozidla, která budou pořízena v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2028.

Zjednodušení oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

Oznamovací povinnost plátce daně týkající se příjmů plynoucích daňovému nerezidentovi, které jsou osvobozené od srážkové daně nebo na základě mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění nepodléhají zdanění v ČR, se zužuje na vybrané pasivní druhy příjmů, oznamovat se tak budou licenční poplatky a podíly na zisku. Novou úpravu lze použít již na příjmy za rok 2023.

Vyloučení tichého vína z reklamních předmětů

Ruší se daňová uznatelnost tichého vína jako reklamního předmětu do 500 Kč.

Snížení hranice pro vyšší sazbu daně 23 % u příjmů fyzických osob

Nově bude podléhat sazbě daně 23 % základ daně poplatníka přesahujícího 36násobek průměrné mzdy na rozdíl současnému 48násobku. Pro rok 2023 činí 48násobek průměrné mzdy 1 935 552 Kč a pro rok 2024 by měl činit 36násobek průměrné mzdy 1 582 812 Kč.

Nový limit pro osvobozené příjmy

Zavádí se jednotný limit 50 000 Kč, kdy některé ostatní příjmy stejného druhu budou osvobozeny.

Zrušení řady osvobození příjmů

Ruší se řada osvobození příjmů, jako např. osvobození cen z veřejné soutěže, z reklamních a sportovních soutěží. Ruší se i osvobození nepeněžních plnění poskytovaných zaměstnavatelem z FKSP (fond kulturních a sociálních potřeb) nebližším pozůstalým i osvobození státního příspěvku na stavební spoření. Dochází také ke změnám v oblasti vymezení zaměstnaneckých příjmů.

Změny u daňových slev

Zpřísní se podmínky pro uplatnění slevy na manžela, kdy k podmínce příjmu manžela nepřesahujícího 68 tisíc Kč za zdaňovací období, přibyde podmínka, že manžel musí žít ve společně hospodařící domácnosti s dítětem poplatníka, které nedovršilo věku 3 let.

Novela dále ruší slevu na studenta a slevu za umístění dítěte do školky.

Změny v zaměstnaneckých benefitech

  • U § 6 odst. 9 písm. d) zákona o dani z příjmů (ZDP) se zavádí souhrnný limit pro osvobození od daně a pojistného ve výši poloviny průměrné mzdy. Pro rok 2023 by tedy limit odpovídal částce 20 162 Kč za rok, částka pro rok 2024 by měla být 21 983 Kč.
  • Z omezení jsou vyloučeny příjmy plynoucí zaměstnanci a jeho rodinnému příslušníku z účasti na sportovní nebo kulturní akci pořádané zaměstnavatelem, pokud se dá považovat za obvyklou a přiměřenou.
  • Sjednocují se podmínky osvobození pro poskytování stravného zaměstnancům, kdy osvobození pro tzv. stravenkový paušál se uplatní i pro stravování poskytované nepeněžní formou.
  • Ruší se osvobození tzv. manažerských bytů, nemělo by se však dotknout osob, které v bytech měly bydliště před novelou.
  • Pokud zaměstnanec používá pro služební i soukromé účely bezemisní vozidlo, bude nepeněžní příjem činit pouze 0,25 % místo 1 % ze vstupní ceny vozu.

Změny v oblasti DPH

Zavádí se dvě sazby DPH - základní 21 % a snížená 12 %, 10% sazba daně se ruší.
Mění se také DPH u nápojů, knih, časopisů a periodik, změny jsou také v oblasti dopravy, zdravotnictví, diagnostiky a likvidace odpadů. Úpravy DPH se dotknou i dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností, dodání palivového dřeva, vnitrostátní letecké hromadné pravidelné dopravy, dodání řezaných květin a dekorativního listoví.
Zavádí se omezení nároku na odpočet u osobních automobilů, kdy se stanovuje limitní výše částky DPH na vstupu, kterou lze uplatnit při pořízení osobního automobilu, který je dlouhodobým majetkem, na 420 000 Kč a započítávají se do ní i případná technická zhodnocení. Omezení se netýká plátců, kteří pořizují osobní automobily za účelem dalšího prodeje.

Zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí

Obcím byly dány větší pravomoci upravovat zdanění zemědělských pozemků a zavádí nový inflační koeficient. V průměru dochází ke zvýšení daně z nemovitých věcí asi na 1,8násobek.

Zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků

Pro rok 2024 se zvyšuje spotřební daň z cigaret, doutníků, cigarillos a tabáku na kouření o 10 %, následně v letech 2025-2027 pak každý rok o 5 %. Nově se zavádí zdanění speciálních druhů tabáku jako je ten do vodní dýmky, žvýkací a šňupací tabák.
Dochází i ke změnám v oblasti spotřební daně z lihu, minerálních olejů, zelené nafty a energetické daně.

Zvýšení vyměřovacího základu pro pojistné u OSVČ

Zvyšuje se vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné pro pojistné na důchodové pojištění ze současných 50 % dílčího základu daně na 55 % od roku 2024. Současně se navrhuje zvýšení měsíčního vyměřovacího základu u poplatníků, kteří jsou v paušálním režimu.

Ostatní změny

Zavedení tzv. funkční měny

Zavádí se nová možnost vedení účetnictví i v jiné než v české měně, kterou může být vedle české koruny také euro, americký dolar nebo britská libra, a to v případě, že je tato měna zároveň tzv. funkční měnou účetní jednotky, tedy měnou primárního ekonomického prostředí daného subjektu. Změnu účetní měny lze provést jen k prvnímu dni účetního období.

Prodloužení platnosti opatření ohledně Ukrajiny

Současně platná ustanovení ohledně situace na Ukrajině se prodlužují i pro rok 2023 za stávajících podmínek.

Zpřísnění pravidel u dohod o provedení práce

Zpřísňují se pravidla u dohod o provedení práce v souvislosti s odvodem pojistného, kdy se ruší pevný limit 10 000 Kč pro účast zaměstnance na pojistném a pro aplikaci tzv. srážkové daně a zavádí se nové dva limity pro účast.