Zavřít okno

KempHoogstad daňové novinky 6/2018

KempHoogstad daňové novinky 6/2018

Vývoj připravované novely daňových zákonů pro rok 2019 a navrhované změny v EET

Novela daňových zákonů připravovaná pro rok 2019, o níž jsme vás v březnu informovali, prošla vnějším připomínkovým řízením a je připravena k projednání.

Navrhované změny v oblasti daně z příjmů po připomínkovém řízení

(i) Zdanění fyzických osob

Z původního návrhu byly nakonec vypuštěny změny v oblasti zdanění fyzických osob v podobě progresivního zdanění, zrušení superhrubé mzdy a solidárního zvýšení daně či možnosti odečtu sociálního a zdravotního pojistného u OSVČ, a tak zdanění fyzických osob by mělo zatím zůstat nezměněno.

(ii) Zdanění právnických osob

Novela zasahuje v zásadě pouze do oblasti daně z příjmů právnických osob, a to v podobě implementace pravidel proti vyhýbání se daňovým povinnostem (tzv. směrnice ATAD), o nichž jsme vás podrobněji informovali v minulých daňových novinkách (KempHoogstad Daňové novinky 3/2018).

(iii) Nová oznamovací povinnost

Poplatníci se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky, kteří vyplácejí zahraničnímu subjektu příjem podléhající české srážkové dani či tzv. zajištění daně, jsou dle stávajícího zákona povinni oznamovat správci daně údaje o uskutečněné srážce či zajištění daně. Na základě navrhované novely zákona o daních z příjmů by nově měla být tato oznamovací povinnost rozšířena i na případy, kdy jde o výplatu příjmu, který obecně srážkové dani či zajištění podléhá, avšak je od této daně osvobozen buď na základě českého zákona o daních z příjmů či na základě aplikace relevantní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

Tato povinnost se tak bude například týkat výplaty podílů na zisku či dividend osvobozených dle pravidel o mateřských a dceřiných společnostech; úrokových příjmů, které nepodléhají zdanění v ČR na základě mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění nebo příjmů za prodej podílů v obchodní korporaci vyplácených osobě ze státu mimo Evropskou unii a nepodléhajících zdanění v ČR na základě smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

Z oznamovací povinnosti by měly být vyňaty příjmy nepřekračující v daném kalendářním měsíci souhrnnou částku 100 000 Kč.

Navrhované změny v oblasti DPH

Navrhovaná novela o DPH, která by měla být účinná od roku 2019, obsahuje řadu změn, z nichž některé souvisejí s novelizací Evropské směrnice o DPH či se závěry evropské judikatury. Další změny souvisejí s novelou zákona o evidenci tržeb a týkají se změny sazeb daně u vybraných plnění.

(i) DPH u poukazů

Zákon by měl nově upravovat pravidla pro aplikaci DPH při poskytování a přijímání poukazů (v návaznosti na nová evropská pravidla), přičemž se bude rozlišovat mezi jednoúčelovým a víceúčelovým poukazem. Dosud byla aplikace DPH u poukazů řešena pouze na základě oficiálního výkladu finanční správy.

(ii) DPH u přeshraničních elektronických služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani

V současné době je při poskytování těchto služeb místem plnění stát příjemce služby, což vede k tomu, že poskytovatelé těchto služeb musejí odvádět DPH v těchto státech. Pro tyto účely se musejí v daných státech registrovat nebo mohou využít možnosti odvodu DPH prostřednictvím zvláštního režimu jednoho správního místa (tzv MOSS). Tento postup může být nadměrně zatěžující pro malé, střední či začínající podniky. Proto je navrhováno, aby povinnost odvodu ve státě příjemce služby vznikla až při dosažení určitého objemu poskytovaných služeb (EUR 10 000). Určité zjednodušení je navrhováno i v pravidlech pro vystavování dokladů.

(iii) Změny v oblasti oprav základu daně, výše daně a vystavování a doručování dokladů

Pro následné opravy základu daně budou platit nová pravidla pro okamžik, kdy tato oprava má či může být uskutečněna a do kdy bude nutné vystavit opravný daňový doklad.
Nově bude mít plátce DPH povinnost vynaložit nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu ve lhůtě pro jeho vystavení.

(iv) Rozšíření možnosti snížení DPH u nedobytné pohledávky

Novela navrhuje zcela novou úpravu pro opravu DPH o úpravu odpočtu DPH u nedobytných pohledávek, přičemž by se měla rozšířit množina zdanitelných plnění, u nichž může být oprava provedena. Stávající úprava připouští opravy daně při nezaplacení zdanitelného plnění pouze u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení řešeném konkursem. Nově by se úprava měla týkat i pohledávek, které jsou např. předmětem exekučního či dědického řízení.

(v) Změny týkající se DPH u oprav nemovitostí a pronájmu nemovitostí určených k bydlení

Úpravě odpočtu DPH z důvodu změny užití nemovitosti by měla nově podléhat i DPH nárokovaná v souvislosti s opravou nemovitosti, kdy hodnota přijatých zdanitelných plnění bez DPH byla vyšší než 200 000 Kč.
Pronájem prostor k bydlení by měl být vždy osvobozen od DPH (s účinností až od r. 2020), tj. bez možnosti práva uplatnění DPH v případě pronájmu plátci DPH, který prostor užívá k ekonomické činnosti. U pronájmu prostor k bydlení tudíž nebude moci být uplatňován nárok na odpočet DPH z přijatých plnění. Tato změna se bude týkat zejména pronájmu bytů, rodinných domů, obytných prostor či staveb, v nichž je alespoň 60 % podlahové plochy tvořeno obytným prostorem.

(vi) Změny v oblasti nároku na odpočet DPH při registraci

Nově registrovaní plátci by měli mít možnost nárokovat DPH při registraci u dlouhodobého majetku pořízeného v období až 60 měsíců před registrací.

(vii) Rozšíření uplatnění snížené 10% sazby DPH (účinnost pravděpodobně od července 2019)

Snížené sazbě daně ve výši 10 % by měly nově podléhat např. stravovací služby a podávání nápojů včetně točeného piva, úprava a rozvod vody a odvádění a čištění odpadních vod, dodávka pitné vody vodovodem, prodej řezaných květin, drobné opravy obuvi, oděvů a jízdních kol.

Navrhované změny v EET

Ministerstvo financí předložilo vládě novelu zákona o evidenci tržeb.

(i) Spuštění 3. a 4. Etapy EET

Navrhuje se, aby 3. a 4. etapa EET byla zahájena počínaje sedmým měsícem od vyhlášení této novely, což může být pravděpodobně od 1. července 2019. Tento nově stanovený termín pro povinnost evidence tržeb se týká všech subjektů, které dosud této povinnosti nepodléhaly (např. poskytovatelé právních, daňových, účetních a podobných služeb, svobodná povolání, poskytovatelé zdravotní péče či veterinární činnosti, poskytovatelé dopravy, subjekty působící v rostlinné a živočišné výrobě, výrobci potravinářských výrobků a řemeslné činnosti).

(ii) Nové výjimky z EET

Navrhuje se dále, aby evidovanými tržbami byly pouze tržby uskutečněné na území České republiky, tj. tržby uskutečněné v zahraničí, a to jak daňovými rezidenty České republiky, tak daňovými nerezidenty, nebudou podléhat povinnosti evidence tržeb.

Vybrané subjekty, budou moci požádat o výjimku z EET s tím, že budou povinni tržby evidovat pouze tzv. papírovou formou s využitím „úřední účtenky". Tato možnost se bude týkat fyzických osob - neplátců DPH, kteří provozují podnikatelskou činnost s nejvýše dvěma zaměstnanci a současně výše jejich příjmů podléhajících EET nepřekročí 200 000 Kč za posledních 12 kalendářních měsíců. Za obdobných podmínek budou moci žádat i právnické osoby poskytující zdravotní služby za úhrady od zdravotních pojišťoven.

Nově by neměly EET podléhat některé další specifické tržby jako např. tržby těžce zrakově postižených osob, platby za poskytování telekomunikačních a jiných služeb uskutečněné prostřednictvím stržení kreditu z předplacené karty a tržby z hazardních her.