Zavřít okno

KempHoostad daňové novinky 10/2019

KempHoostad daňové novinky 10/2019

Zavedení plošného reverse-charge od 1. července 2020 do 30. června 2022

Evropská komise schválila České republice možnost plošného využívání systému reverse-charge, a to po omezenou dobu od 1. července 2020 do 30. června 2022. Tomuto režimu mají podléhat veškerá zdanitelná plnění u zboží a služeb u jednotlivých transakcí nad 450 000 Kč (17 500 eur).

V režimu reverse-charge neboli přenesení daňové povinnosti dochází mezi plátci DHP k přenosu povinnosti přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty na výstupu za uskutečnitelné zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku z poskytovatele plnění (dodavatele) na příjemce plnění (odběratele). Tento systém se neuplatní, pokud je odběratelem neplátce, v takovém případě je daň z přidané hodnoty odvedena dodavatelem. V současné době využívá Česká republika tento systém všude, kde to stávající legislativa EU umožňuje.

Kupujete nový byt v rodinném domě? Nově budete osvobození od daně z nabytí nemovitosti

Poslanecká sněmovna 24. září 2019 schválila v původním znění návrh novely na rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí na první úplatné nabytí jednotky (bytu) v rodinném domě. Díky této novele budou nově od daně z nabytí osvobozeni ti, kteří si koupí nový byt v rodinném domě. Doposud se osvobození od daně z nabytých nemovitostí týkalo pouze prvního úplatného nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě. Tento zákon nabude účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení ve sbírce zákonů.

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí je 4 % a od roku 2016 je jejím plátcem kupující.

Cílem novely je sjednocení osvobození jednotek vymezených dle stavebních předpisů v bytových domech a rodinných domech. Dle vyjádření Ministerstva financí je to reakce na dlouhodobou tendenci vymezování jednotek v rodinných domech z důvodu různých stavebních uzávěr a omezené stavby bytových domů.

Desetiprocentní sazba DPH na některé zboží a služby

V souvislosti s novelou zákona o elektronické evidenci tržeb (tzv. EET) byla přijata i novela zákona o dani z přidané hodnoty, která přesouvá některé služby a zboží, například vodné a stočné, audioknihy, ale i točené pivo, do nejnižší, desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty.

Změna sazeb daně z přidané hodnoty je součástí novely o elektronické evidenci tržeb a měla by být tedy účinná ke stejnému datu, což bude s největší pravděpodobností od 1. května 2020.

Rozšíření elektronické evidence tržeb (EET) na další obory

Novelou zákona o elektronické evidenci tržeb (EET) se povinnost elektronické evidence rozšiřuje na zbývající obory, které jí dosud nepodléhaly. Spadat pod ni budou nově řemeslníci, advokáti, účetní, lékaři nebo taxikáři. Jedná se o tzv. třetí a čtvrtou vlnu EET.
Dle vyjádření Ministerstva financí se bude elektronická evidence tržeb vztahovat na všechny oblasti, ve kterých dochází k přijímání hotovostních tržeb s výjimkou těch, kde by znemožňovala plynulý výkon podnikatelské činnosti nebo kde existuje možnost správce daně získat relevantní data o tržbách dotčených poplatníků z jiných zdrojů (např. subjekty hospodařící s veřejnými prostředky jako jsou obce, kraje, příspěvkové organizace, dále regulovaná odvětví (finanční instituce, energetika) atd.).
Výjimky z evidence tržeb jsou pak pouze následující:

  • telekomunikační služby - předplacené karty,
  • hazardní hry,
  • obchodní letecká doprava,
  • nevidomí poplatníci,
  • předvánoční prodej ryb,
  • provozování sociálních služeb.

Novela dále mimo jiné zavádí možnost evidovat tržby v tzv. off-line režimu. Off-line režim umožňuje podnikatelům, kteří splňují všechny specifické podmínky, vystavovat místo klasické elektronické evidence tržeb účtenky z předtištěného bloku. Následně bude každé čtvrtletí podáváno oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu.

Subjekty, které budou moci vystavovat účtenky z předtištěného bloku, musí splnit tyto podmínky:

  1. jedná se o fyzickou osobu, která není plátcem daně z přidané hodnoty
  2. nemá více jak 2 zaměstnance
  3. výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesáhla za 4 předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč.

Podnikatelé, kteří spadají do 3. a 4. fáze, začnou evidovat společně v jedné vlně, která bude spuštěna šest měsíců po platnosti zákona. Novela byla podepsána prezidentem 24. září 2019 a měla by vyjít ve sbírce zákonů v říjnu 2019. Lze očekávat, že k této skutečnosti dojde, stejně jako u daně z přidané hodnoty, 1. května 2020.

Ministerstvo financí a Finanční správa chystají v následujících měsících komunikační kampaň zaměřenou na informovanost podnikatelské veřejnosti i technickou stránku elektronické evidence tržeb. Bližší informace mohou podnikatelé již nyní nalézt na oficiálních stránkách k elektronické evidencí tržeb Ministerstva financí a Finanční správy ČR https://www.etrzby.cz.