Zavřít okno

KempHoogstad daňové novinky 10/2015

KempHoogstad daňové novinky 10/2015

1. Uplatňování DPH u nemovitých věcí

Ministerstvo financí zveřejnilo počátkem července na svých webových stránkách aktualizovanou informaci k uplatňování DPH u nemovitých věcí, která reaguje na změny v zákoně o DPH účinné od 1. ledna 2015. Generální ředitelství poskytuje v této informaci výklad k mnohým pojmům a aplikaci ustanovení týkajících se zejména stanovení sazeb či možnosti osvobození při dodání a nájmu nemovitostí, a uvádí konkrétní příklady aplikace vysvětlované problematiky. Nová informace je důležitá pro široké spektrum daňových subjektů jako např. developery, dodavatele stavebních a montážní prací, pronajímatele a nájemce nemovitých věcí, ale i pro další subjekty, které plánují prodej či nákup nemovitosti.

Informace se detailně zabývá např. vymezením pojmů stavba, stavba bytového domu, stavba rodinného domu, byt, stavby pro sociální bydlení, podlahová plocha obytného prostoru a rodinného domu pro sociální bydlení, jednotka, pozemek a stavební pozemek atd. Novinkou je např. pojem pozemek tvořící funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, kterým se rozumí pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo plní její funkce nebo je využíván spolu s takovou stavbou. Správné vymezení funkčního celku je rozhodující pro správnou aplikaci sazby daně či možného osvobození při prodeji nemovité věci.

Vydaná informace nahrazuje předcházející výklad platný pro znění zákona od 1. ledna 2014. Je však třeba upozornit, že tato informace je platná pro rok 2015 a neobsahuje výklad ke změnám, které byly výše uvedenou novelou také schváleny, avšak budou účinné až od roku 2016. To se týká zejména budoucích změn v oblasti osvobození u dodání nemovitých věcí.

2. Věcné záměry změn v oblasti daně z příjmů

Ministerstvo financí poskytlo odborné veřejnosti k připomínkování a k diskusi věcný záměr změn v oblasti daně z příjmů, které zamýšlí do budoucna realizovat. Kromě návrhu nové koncepce daňového režimu veřejně prospěšných subjektů, jejíž realizace bude dlouhodobějším úkolem, obsahuje věcný záměr zejména úpravy, jejichž účinnost je plánována většinou na 1. leden 2017.

Z věcného záměru vyplývá, že v blízké době není plánována žádná radikální reforma v oblasti daně z příjmů, ale jedná se spíše o snahu řešit některé nesrovnalosti či nejasnosti stávajícího zákona o daních z příjmů. Níže stručně uvádíme některé oblasti, jichž se plánované změny týkají:

 • nová koncepce daňového režimu veřejně prospěšných subjektů
 • nové komplexní řešení úpravy zdanění bezúplatných příjmů
 • úpravy v oblasti daňových aspektů u spoluvlastnických podílů zejména aspekty jejich zvyšování
 • rozšíření finančního leasingu na nehmotný majetek
 • omezení možnosti nezdaňování výnosů souvisejících s nedaňovými náklady tak, aby se týkala pouze výnosů z přeúčtovaných nákladů
 • daňový režim výplaty zálohy na podíl na zisku
 • možnost zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu srážkovou sazbou
 • zamezení možnosti odpočtu z titulu výzkumu a vývoje vůči části základu daně ze závislé činnosti
 • úpravy týkající se možností výběru daní a zdanění některých příjmů nerezidentů

Záměr dále shrnuje navrhované úpravy, které jsou již ve fázi schvalování, a jejichž účinnost je většinou navržena již na 1. ledna 2016. Jako příklad uvádíme:

 • úprava zdanění podílu na zisku vyplácená jiné osobě než členovi obchodní korporace
 • tvorba daňové rezervy v souvislosti s příspěvkem na likvidaci solárních panelů
 • úprava kritérií definujících základní investiční fond, u něhož se uplatňuje zvýhodněná 5% sazba daně (navržená účinnost již pro rok 2015)
 • zvýšení daňového zvýhodnění na děti
 • osvobození penzí vyplácených minimálně po dobu 10let (současné osvobození se týká penzí, u kterých není vymezeno období jejich vyplácení)

Vzhledem k tomu, že materiál bude předmětem připomínek a diskusí, lze očekávat, že oblasti, jichž se mají změny dotýkat, mohou být rozšířeny ještě o některé další body nebo může dojít ke změně předpokládaných úprav. O vývoji v této oblasti vás budeme průběžně informovat.

3. Změny v oblasti spotřebních daní

Rádi bychom Vás informovali o novele zákona o spotřebních daních, která obsahuje změny v oblasti provozování daňového skladu na minerální oleje a nakládání se zvláštními minerálními oleji a zavedení nové daně ze surového tabáku a úpravu nakládání se surovým tabákem. Dále je součástí schválené novely i úprava zákona č. 311/2006 Sb. o pohonných hmotách, který v roce 2016 zavedl problematiku kaucí u distributorů pohonných hmot. Na základě novely si mohou distributoři požádat o snížení kauce, pokud splní předepsané podmínky. Novela je účinná od 1. července.

V poslanecké sněmovně je v projednávání i další novela, jejímž cílem je umožnit pokračování daňového zvýhodnění biopaliv a tzv. vysokoprocentních směsí používaných pro pohon motorů. V současné době jsou daňová zvýhodnění poskytována na základě programu, který ale skončil už k 30. červnu.

Současně návrh novely obsahuje i změny v oblasti výpočtu zajištění daně u minerálních olejů při dopravě nebo skladování v režimu podmíněného osvobození od daně.

4. Připomínáme povinnost kontrolního hlášení

Jak jsme vás již informovali, bude s účinností od 1. ledna 2016 zavedena nová povinnost v oblasti DPH, a to podávání tzv. kontrolního hlášení. Kontrolní hlášení se bude týkat všech plátců DPH, kteří uskutečnili nebo přijali zdanitelné plnění s místem plnění v ČR. Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách podrobnější informace ke kontrolnímu hlášení včetně příslušného formuláře a předběžných pokynů k jeho vyplnění a také předběžnou XML strukturu tohoto hlášení, neboť hlášení budou muset plátci podávat výhradně v elektronické podobě.

Doporučujeme zahájit včas přípravu na budoucí zpracování kontrolního hlášení tj. zejména přípravu organizace zpracování a přípravu a testování potřebného účetního softwaru.