Zavřít okno

KempHoostad daňové novinky 6/2020

KempHoostad daňové novinky 6/2020

Protikrizový daňový balíček

Poslanecká sněmovna dne 29. 5. 2020 schválila možnost zpětného uplatnění daňové ztráty vytvořené za zdaňovací období končící od 30. 6. 2020 nebo později u daní z příjmů fyzických a právnických osob, a to až dvě předcházející zdaňovací období, ve kterém tato ztráta vznikla. Maximální výše takto uplatnitelné daňové ztráty bude 30 milionů korun.

Poslanecká sněmovna zároveň se změnou v odečtu daňové ztráty snížila daň z přidané hodnoty u ubytovacích služeb a vstupného na sport a kulturu z 15 na 10 %.

Návrh zákona nyní míří na projednání do Senátu.

Přímá podpora pro společníky malých s.r.o. - kompenzační bonus

Ve čtvrtek 28. května 2020 schválila Poslanecká sněmovna původní vládní návrh novely zákona o kompenzačním bonusu. Odmítla tím pozměňovací návrh Senátu, který požadoval, aby finanční podpora byla vyplácena jako příspěvek fyzické osobě pouze ze státního rozpočtu. Podle schváleného návrhu se bude bonus vyplácet i z rozpočtu krajů a obcí.

Na kompenzační bonus dosáhnou společníci malých s.r.o., podmínkou je, že v dané s.r.o. jsou nejvýše dva společníci (nebo i více pokud jsou členy jedné rodiny). Žadatel ovšem nesmí být současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění, nesmí na sebe v daném období čerpat příspěvek v rámci programu Antivirus (tzv. kurzarbeit), nesmí čerpat obdobný bonus jako OSVČ. Nárok také nevzniká společníkům ve společnostech, které jsou v úpadku, v likvidaci nebo jsou nespolehlivými plátci.

Dalšími podmínkami pro čerpání bonusu je, že dané společnosti měly v roce 2019 obrat minimálně 180 000 Kč (nebo existuje reálný předpoklad, že by stejného obratu dosáhly v roce 2020 nebo 2021). Společnost musí být daňovým rezidentem ČR, Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Žadatel musí být ke dni 12. března aktivním společníkem firmy.

Pro získání kompenzačního bonusu je třeba vyplnit formulář a zaslat ho na příslušný finanční úřad (více informací zde). Celkově je možná žádat o bonus za období od 12. března do 8. června 2020, vyplácená částka je 500 Kč denně, tj. celkem maximálně 44 500 Kč.

Prezident republiky již návrh podepsal a 1. června 2020 byl publikován ve Sbírce zákonů, účinnosti nabyl 2. června 2020.

 

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Sněmovna schválila dne 27. 5. 2020 v prvním čtení zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 %, a to se zpětným účinkem. Dle aktuálního znění zákona dojde v případě schválení návrhu zákona ke zrušení daně z nabytí nemovitostí již od prosince 2019.

Současně se zrušením daně z nabytí je obsahem návrhu zákona i prodloužení časového testu pro osvobození prodeje nemovitosti od daně z příjmů fyzických osob, které nejsou určeny k vlastnímu bydlení, z 5 na 10 let. Tento test se bude aplikovat na nemovitosti nabyté po 1. 1. 2021. Návrh zákona rovněž ruší možnost uplatnění zaplacených úroků jako položku odčitatelnou od základu daně, a to pro úvěrové smlouvy uzavřené od 1. 1. 2022.

Odpuštění plateb na sociální pojištění firmám do 50 zaměstnanců

Poslanecká sněmovna dne 29. 5. 2020 schválila novelu zákona o sociálním pojištění. Jedná se o rozšíření programu Antivirus o režim „C". Jedná se o odpuštění plateb sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem pro firmy do 50 zaměstnanců za měsíc červen, červenec a srpen 2020. Základními podmínkami pro prominutí pojistného jsou: 1) firma zaměstnává maximálně 50 zaměstnanců účastných na nemocenském pojištění a 2) nepropustí více jak 10 % zaměstnanců a udrží 90 % objemu mezd jako v březnu 2020.

Návrh zákona nyní míří na projednání do Senátu.

Penále z pojistného na sociální zabezpečení

Penále z pozdě odvedeného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti hrazené zaměstnavatelem za měsíc květen až červenec 2020 bude sníženo o 80 % v případě, že zaměstnavatel toto pojistné doplatí nejpozději do 20. 10. 2020. Důležitou podmínkou je, že zaměstnavatel za tyto měsíce odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci.

Výše uvedené opatření je již schváleno Senátem a čeká pouze na podpis prezidenta republiky.

Penále z pojistného na zdravotní pojištění

Penále z pozdě odvedeného zdravotního pojištění hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance v období březen až srpen 2020 nebude pojišťovnami vymáháno, pokud zaměstnavatel toto pojistné doplatí nejpozději do 21. 9. 2020.

Elektronická evidence tržeb (EET)

Poslanecká sněmovna dne 26. 5. 2020 schválila odklad všech vln EET do konce roku 2020. Původní pozastavení EET v souvislosti s COVID-19 bylo do 19. 8. 2020.

Legal 500

Naše společnost byla opět uvedena v prestižním pořadníku Legal 500, tentokrát jsme byli zařazeni v Tier 2 (více informací zde). V Legal 500 je naše kancelář uváděna nepřetržitě od roku 2011. Děkujeme tímto našim klientům za jejich důvěru a možnost spolupracovat na jejich projektech, také díky tomu jsme se mohli být v Legal 500 opět zařazeni.