Zavřít okno

KempHoostad daňové novinky 5/2021

KempHoostad daňové novinky 5/2021

Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty do budoucna

Zároveň s nově zavedenou možností zpětného uplatnění daňové ztráty, kterou jsme Vám zmínili již v předchozím čísle našeho Newsletteru, bylo poplatníkům daně z příjmů umožněno vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky v budoucích obdobích. Díky využití této možnosti nebude poplatníkům prodloužena lhůta pro možnost daňové kontroly o 5 let, jak tomu bylo doposud, a k uzavření zdaňovacího období tak může dojít již 3 roky po lhůtě pro podání daňového přiznání (obecná lhůta pro daňovou kontrolu).

V případě, že se poplatníci rozhodnou tuto možnost využít, musí tak učinit prostřednictvím obecné písemnosti nejpozději v termínu pro podání řádného daňového přiznání za období, ve kterém byla daňová ztráta vyměřena. Termínem pro podání daňového přiznání se přitom rozumí jak zákonné lhůty, tak lhůty stanovené správcem daně na základě žádosti poplatníka o jeho prodloužení.

Institut vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty do budoucna dle názoru Generálního finančního ředitelství nebude možné uplatnit v případě, pokud by došlo k vyměření daňové ztráty na základě podaného dodatečného daňového přiznání. Dále Generální finanční ředitelství odsouhlasilo, že poplatník musí podat obecnou písemnost na vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty do budoucna i v případě, že již celou daňovou ztrátu uplatnil zpětně.

Zvláštní režim jednoho správního místa

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách souhrnné informace týkající se zvláštního režimu výběru DPH - režimu jednoho správního místa (tzv. One Stop Shop), jehož zavedení je plánováno od 1. července 2021.

Využít tohoto zvláštního režimu mohou e-shopy prodávající do EU, osoby poskytující služby konečným zákazníkům do EU či provozovatelé digitální platformy. Těmto subjektům při uplatnění standardního režimu vznikala povinnost registrace a odvod DPH v jednotlivých státech Evropské unie, ve kterých se nacházeli jejich koncoví zákazníci. Díky režimu jednoho správního místa se daňové subjekty mohou zaregistrovat a odvádět DPH pouze v České republice. Využití tohoto režimu není povinností, avšak daňovým subjektům výrazně zjednoduší odvody DPH. Daňové subjekty se mohou k režimu registrovat prostřednictvím elektronického portálu One Stop Shop již od 1. dubna 2021.

Doporučení OECD k dopadům Covid-19 na převodní ceny

Koncem roku 2020 vydala OECD Pokyn k dopadům pandemie COVID-19 na převodní ceny. Cílem pokynu bylo vyjasnit, jak princip tržního odstupu a Směrnici OECD o převodních cenách aplikovat na problémy související s pandemií COVID-19.

OECD v Pokynu doporučuje společnostem, aby při analýze dopadu pandemie na jejich převodní ceny zjišťovaly nejen jak a v jakém rozsahu byly zasaženy pandemií, ale také zda a jakým způsobem bylo jejich podnikání v tomto pandemickém období ovlivněno také jinými vlivy, které s pandemií nesouvisí. Důležité je také zkoumat jaké funkce a rizika nesly jednotlivé společnosti ve skupině před pandemií. V případě, že pandemií nedošlo ke změně těchto rizik, neměl by být měněn ani způsob stanovení převodních cen pouze s odůvodněním na nastalou situaci způsobenou pandemií COVID-19. Společnosti ve skupině, by tak i v pandemickém období měly vykazovat ztrátu pouze v té míře, která jim náleží podle vykonávaných funkcí a nesených rizik.

Novinky v uplatňování směrnice DAC 6

Již dříve jsme informovali, že směrnice 2018/822/EU, tzv. DAC 6 ukládá zprostředkovatelům a daňovým poplatníkům novou povinnost oznamovat přeshraniční uspořádání. Jelikož se oznamovací povinnost v jednotlivých členských státech EU provádí odlišně a nedodržení může mít za následek přísné sankce, doporučujeme, abyste svou povinnost oznamování pečlivě prověřili.

V lednu tohoto roku Komora daňových poradců spolu s Českou advokátní komorou zaslaly Ministerstvu financí své stanovisko ke sporným bodům této směrnice. Stanovisko se zabývá zejména povinností mlčenlivosti poradců vůči svým klientům, která může být v rozporu s povinnostmi ukládanými poradcům směrnicí.

Ministerstvo financí ve svém vyjádření ke stanovisku komor z 19. 3. 2021 sděluje, že zohledňování profesní mlčenlivosti by nemělo znemožňovat získání požadovaných informací. Poradci jsou ostatním povinným osobám povinni sdělit alespoň minimum informací potřebných k dostatečné identifikaci konkrétního přeshraničního schématu, vůči němuž zprostředkovatel svoji profesní mlčenlivost namítá. Nemusí přitom informovat ostatní povinné osoby o detailech uspořádaní, postačí, aby ti byli uspořádaní podléhající oznamovací povinnosti z jeho sdělení schopni identifikovat. Klient také může svého poradce mlčenlivosti zprostit. Pokud se poradce domnívá, že jeho zproštění mlčenlivosti je proti zájmům klienta, je na poradci, aby se na tom s klientem dohodl.