Zavřít okno

KempHoostad daňové novinky 9/2020

KempHoostad daňové novinky 9/2020

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Dne 15. září 2020 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, který ruší daň z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným účinkem. Daň z nabytí nemovitosti nebude platit ten, komu byl proveden vklad do katastru nemovitostí v prosinci 2019 a později.

Na základě návrhu zákona dochází rovněž k prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení od daně z příjmů fyzických osob z 5 na 10 let. Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021 (u nemovitostí učených k trvalému bydlení zůstává časový test pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob beze změny, tj. 2 roky).

Návrh zákona dále snižuje limit odpočtu úroků plynoucích ze smlouvy o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně z původních 300 000 Kč na 150 000 Kč, a to u úvěrů na bydlení od 1. ledna 2022. Pro úvěry použité na bytové potřeby před 1. lednem 2020 je stále platný limit 300 000 Kč, a to včetně případného pozdějšího refinancování.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty účinná od 1. září 2020

Novela zákona o dani z přidané hodnoty („DPH") účinná od 1. září 2020 obsahuje zejména následující změny:

  • Přiřazení přepravy u řetězových dodání zboží v rámci EU - jen jedna transakce je s přepravou (přeshraniční) a tato transakce je osvobozená od DPH.
  • Nový režim konsignačního skladu - pokud jsou splněny hmotněprávní podmínky, pak se samotné přemístění zboží v režimu skladu nepovažuje za dodání zboží/pořízení zboží za úplatu.
  • Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu - zvýšená role DIČ pro osvobození dodávek.
  • Nové požadavky na důkazní prostředky o přepravě do EU pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu (podepsaný doklad nebo nákladní list, faktura za přepravu, úřední dokumenty apod.)

Součástí novely zákona o DPH je i ustanovení o zvláštním režimu pro cestovní službu. Toto ustanovení nabývá účinnosti až 1. ledna 2022.

Povinnost hradit zálohy na pojistné na důchodové pojištění

Všechny OSVČ nemusely od března do srpna 2020 platit zálohy na důchodové pojištění. Zálohy za měsíc září jsou splatné od 1. do 30. září 2020. Pokud OSVČ ve lhůtě splatnosti, tj. do 30. září 2020, zálohu na pojistné nezaplatí, může zálohu ještě bez sankcí uhradit do 31. října 2020.

Pokud však OSVČ neuhradí zálohu za září ani do 31. října, bude z neuhrazené zálohy za každý den prodlení stanoveno penále ve výši 0,05 %, a to počínaje dnem 1. října 2020.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 se musel podat do 18. září 2020

Osoby samostatně výdělečně činné („OSVČ"), které v roce 2019 vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost, měly povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích OSVČ („Přehled"), a to nejpozději do 18. září 2020. K tomuto datu musel být zároveň uhrazen i doplatek pojistného za rok 2019. Pokud bude doplatek uhrazen později, bude OSVČ vyměřeno penále za opožděnou platbu.

Oznamovací povinnost dle DAC 6

Vláda schválila návrh nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s pandemií COVID-19. Nařízení posouvá lhůty pro plnění oznamovací povinnosti dle směrnice DAC6 do:

  • 28. února 2021 u oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v době mezi 25. červnem 2018 a 30. červnem 2020 a
  • 30. ledna 2021 u oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok od 1. července 2020.

Nařízení vlády bude publikováno ve Sbírce zákonů do pátku 11. září 2020.

Národní účetní rada aktualizovala interpretaci I-40

Národní účetní rada („NÚR") aktualizovala znění interpretace I-40 Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje. V odst. 16 I-40 byla vypuštěna věta: „Výdaje na vývoj by měly být buď nehmotným dlouhodobým majetkem, nebo by měly být, při nenaplnění aktivačních podmínek nebo na základě rozhodnutí účetní jednotky, účtovány do výsledku hospodaření."
NÚR se na základě zkušeností z praxe rozhodla vypustit výše uvedenou větu z důvodu nejednotného či nesprávného výkladu této interpretace.