Zavřít okno

KempHoostad daňové novinky 2/2021

KempHoostad daňové novinky 2/2021

Daň z příjmů

Dočasné zvýšení limitu pro odpočet daru jako odčitatelné položky od základu daně

V lednu 2021 podepsal prezident republiky zákon, na jehož základě došlo k dočasnému zvýšení limitu pro odpočet daru jako odčitatelné položky od základu daně.

V případě fyzických osob došlo ke zvýšení odčitatelné položky z 15 % na 30 %, a to pro kalendářní roky 2020 a 2021. Právnické osoby si mohou odečíst hodnotu darů až do výše 30 % základu daně oproti původním 10 %, a to pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022.

Změna v daňovém odpisování majetku

  • Změna limitu pro klasifikaci hmotného majetku pro účely zákona o daních z příjmů

Zákon o daních z příjmů nově definuje hmotný majetek jako majetek se vstupní cenou 80 000 Kč (do 1. 1. 2021 byl limit pro klasifikaci do hmotného majetku pro účely daně z příjmů 40 000 Kč). Tento nový limit se týká i technického zhodnocení majetku. V souladu s přechodnými ustanoveními zákona o daních z příjmů je tento limit platný pro veškerý hmotný majetek pořízený od 1. 1. 2021, a to bez ohledu na to, jaké zdaňovací období má daňový subjekt.
Zároveň je přechodnými ustanoveními umožněno daňovým subjektům použít tento zvýšený limit pro hmotný majetek a jeho technické zhodnocení pořízené od 1. 1. 2020.

  • Zrušení daňových odpisů nehmotného majetku

Nehmotný majetek se od 1. 1. 2021 bude odpisovat pouze účetně s tím, že účetní odpisy budou považovány za daňově uznatelný náklad. Toto lze aplikovat rovněž na nehmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020.

  • Zavedení možnosti mimořádných odpisů u hmotného majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině a pořízeného od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021

Majetek zařazený v první odpisové skupině se odepíše bez přerušení za 12 měsíců, rovnoměrně až do výše 100 % vstupní ceny. Majetek zařazený v druhé odpisové skupině potom za 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců se uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny a za dalších 12 měsíců rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny. Tyto odpisy může uplatnit pouze první odpisovatel (vlastník) takového majetku.

Stravenkový paušál

Nově je možno zaměstnancům kromě závodního stravování a klasických stravenek poskytnout i stravenkový paušál. Zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci stravenkový paušál přímo spolu se mzdou. Stravovací paušál za jednu směnu je osvobozen od daně z příjmů na straně zaměstnance do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Pro zaměstnavatele se jedná o daňově uznatelný náklad.

Zrušení tzv. superhrubé mzdy a změna základní slevy na dani na poplatníka

V rámci novelizace zákona o daních z příjmů došlo rovněž s účinností od 1. 1. 2021 k zavedení progresivního zdanění se sazbami 15 % a 23 % a zrušení tzv. superhrubé mzdy. Sazba daně 23 % se bude týkat příjmů, které přesahují 48násobek průměrné mzdy (pro rok 2020 částka 1 672 080 Kč). Pro samostatný základ daně byla stanovena sazba ve výši 15 %. Zároveň se změnila výše základní slevy na dani na poplatníka, která pro rok 2021 činí 27 840 Kč a pro rok 2022 činí 30 840 Kč.

Zpětné uplatnění daňové ztráty

Nově je v zákoně o daních z příjmů implementovaná možnost zpětného uplatnění daňové ztráty vytvořené za zdaňovací období končící od 30. 6. 2020 nebo později u daní z příjmů fyzických a právnických osob, a to až za dvě předcházející zdaňovací období, ve kterých tato ztráta vznikla. Maximální výše takto uplatnitelné daňové ztráty bude 30 milionů korun.
Nově je tedy možné daňovou ztrátu uplatnit jak v pěti zdaňovacích obdobích následujících, tak i za dvě zdaňovací období předcházející.

Zpětné uplatnění daňové ztráty je možno provést prostřednictvím dodatečného daňového přiznání za předcházející období.

Změny daňového řádu

Automatické prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů v případě podání elektronickou formou

V rámci změn daňového řádu došlo k úpravě lhůt pro podání daňového přiznání k dani z příjmů (zdaňovací období činící neméně 12 měsíců). Daňový řád od 1. 1. 2021 umožňuje automatické prodloužení základní lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů ze 3 měsíců po skončení zdaňovacího období na 4 měsíce, a to pokud bude přiznání podáno elektronicky.

V případě subjektů s povinným auditem k věcné změně lhůty nedochází. Lhůta pro podání přiznání je tedy 6 měsíců po konci zdaňovacího období, a to bez možnosti zkrácení lhůty na 3 měsíce.

V případě prodloužení lhůty na 6 měsíců z důvodu zastoupení subjektu daňovým poradcem však existuje možnost podání daňového přiznání do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období. Pokud poradce podá přiznání na základě plné moci do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období, tak nedochází k prodloužení lhůty na 6 měsíců. Pokud dojde k podání přiznání poradcem na základě plné moci po uplynutí této lhůty, tak se lhůta pro podání daňového přiznání automaticky prodlužuje na 6 měsíců. Zároveň není povinnost doručit správci daně do 1. dubna plnou moc udělenou daňovému poradci pro podání daňového přiznání a postačí tuto plnou moc doručit spolu s daňovým přiznáním.

Zavedení portálu MOJE daně

Finanční správa plánuje 28. 2. 2021 spustit online finanční úřad - portál MOJE daně. Online finanční úřad má za cíl především zjednodušení a zrychlení komunikace se správcem daně.

Ostatní

Přiznání k dani silniční a k dani z nemovitých věcí - posunutí lhůty pro podání

V rámci proticovidových opatření došlo v lednu 2021 ke schválení prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí a daně silniční, a to při podání přiznání k dani silniční a dani z nemovitých věcí do 1. dubna 2021. Došlo tedy fakticky k prodloužení lhůty pro podání těchto přiznání o dva měsíce z 1. února 2021 na 1. dubna 2021.

Rozhodnutí o prominutí DPH na respirátory

Na jednání vlády bylo v únoru 2021 schváleno rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události. DPH bude prominuto na respirátory třídy FFP2 a vyšší, pokud se prodej respirátorů realizoval v období od 3. února 2021 do 3. dubna 2021.