Zavřít okno

KempHoostad daňové novinky 9/2021

KempHoostad daňové novinky 9/2021

Vrácení DPH z Velké Británie

Dne 30. září 2021 uplyne lhůta pro podání žádosti o vrácení DPH zaplacené v jiných členských státech EU. Jak je to však v případě vrácení DPH z Velké Británie po jejím odchodu z Evropské unie?

Vracení DPH mezi jednotlivými státy je založeno na principu vzájemnosti, tzn. že stát, ve kterém má zahraniční osoba sídlo, nevyměřuje daň z přidané hodnoty (či obdobnou daň), případně pokud je tato daň vybrána, je českému plátci DPH vrácena. Dle vyjádření Generálního finančního ředitelství sice oficiální dohoda o vzájemnosti mezi Velkou Británií a Českou republikou nebyla uzavřena, ale výše uvedený princip byl splněn na základě faktické vzájemnosti při vracení DPH mezi Českou republikou a Velkou Británií.

Princip vzájemnosti potvrdilo Generální finanční ředitelství vydáním informace o vrácení české DPH osobám povinným k dani usazeným ve Velké Británii. Vrácení DPH z Velké Británie osobám povinným k DPH se sídlem v členských státech EU potvrdila také Velká Británie na svých webových stránkách.

Peněžní příspěvek na stravování

Od 1. ledna 2021 mají zaměstnavatelé možnost poskytnout zaměstnancům mimo nepeněžního příspěvku na stravování (např. stravenek) také peněžitý příspěvek, tzv. stravenkový paušál. Peněžní příspěvek na stravování je na straně zaměstnance považován za osvobozený příjem až do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, (tj. pro rok 2021 75,60 Kč). Pro zaměstnavatele je příspěvek daňově uznatelným nákladem v případě, kdy přítomnost zaměstnance v práci trvá alespoň 3 hodiny v jedné směně.

Vzhledem k nejasnostem, které z titulu možnosti poskytnutí stravenkového paušálu vyplývají, vydalo Generální finanční ředitelství informaci odpovídající na nejčastější otázky. Závěry odpovědí uvádíme níže.

Kombinace různých forem příspěvku

Každý zaměstnanec může sice v daňově zvýhodněném režimu čerpat současně jen jednu z forem příspěvku na stravování, na základě kolektivní smlouvy či vnitropodnikové směrnice je však možné u různých skupin zaměstnanců stanovit rozdílnou formu příspěvku.

Stravenkový paušál u DPP, DPČ a jednatelů

Stravenkový paušál je možné poskytovat také zaměstnancům zaměstnaným na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti a jednatelům vykonávajícím svou funkci na základě smlouvy o výkonu funkce. Podmínkou je, že u těchto osob budou smluvně stanoveny směny a evidována docházka, tak aby bylo možné posoudit splnění podmínek pro osvobození na straně zaměstnance a daňovou uznatelnost na straně zaměstnavatele.

Stravenkový paušál při práci z domova

U zaměstnanců pracujících z domova je možné stravenkový paušál považovat za osvobozený příjem za stejných podmínek jako u zaměstnanců pracujících z kanceláře. Daňová uznatelnost na straně zaměstnavatele je však podmíněna jednak (i) smluvním ujednáním bydliště zaměstnance jako pracoviště a pak (ii) prokázáním odpracování alespoň 3 hodin z jedné směny.

Stravenkový paušál v případě delší či kratší směny

V případě směny delší než 11 hodin, kdy by byl přiznán peněžitý příspěvek např. ve dvojnásobné výši, tj. 151,20 Kč, se na straně zaměstnance bude jednat o příjem od daně osvobozený pouze ve výši 75,60 Kč, zbývající část bude zdanitelným příjmem. Na straně zaměstnavatele se bude jednat o daňově uznatelný náklad v plné výši.

V případě přítomnosti na pracovišti po dobu kratší než sjednaná směna (např. z důvodu návštěvy lékaře) bude peněžitý příspěvek na stravování osvobozen do výše 75,60 Kč, avšak pokud počet odpracovaných hodin za jednu směnu bude menší než 3 hodiny, bude stravenkový paušál pro zaměstnavatele daňově neuznatelným nákladem.

Informativní důchodová aplikace

V průběhu července 2021 spustila Česká správa sociálního zabezpečení novou online službu svého ePortálu - Informativní důchodovou aplikaci („IDA"). Díky této aplikaci mohou uživatelé zjistit následující informace:

  • datum dosažení důchodového věku (u žen i s ohledem na počet vychovávaných dětí),
  • kolik let a dní pojištění již bylo získáno a kolik chybí do získání doby potřebné pro nárok na starobní důchod,
  • odhadovanou výši starobního důchodu,
  • kompletní přehled evidovaných dob pojištění včetně informací o výši vyměřovacího základu.

Přihlášení do této aplikace je možné prostřednictvím datové schránky či národní identitní autority (např. bankovní identity).

Očekávané daňové novinky

Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě a zrušení limitu pro daňový bonus

Novela zákona o státní sociální podpoře přináší dvě změny týkající se zákona o daních z příjmů. První změnou je zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí (příp. další) dítě. Toto zvýšení bude možné uplatnit již při ročním zúčtování daně ze závislé činnosti či v daňovém přiznání za rok 2021. Při výpočtu měsíčních záloh na závislou činnost se do konce roku bude počítat s dosavadní výší daňového zvýhodnění.

  Stávající výše   
Nová výše     
Jedno dítě
15 204 Kč
15 204 Kč
Druhé dítě
19 404 Kč
22 320 Kč
Třetí a další dítě     
24 204 Kč
27 840 Kč

 

 

 

 

Druhou změnou je zrušení maximálního limitu pro výplatu měsíčního daňového bonusu na dítě. Limit nebude použit poprvé při výpočtu záloh za měsíc leden 2022.

Česká daň z digitálních služeb

Dne 7. července 2021 bylo zařazeno na program schůze Poslanecké sněmovny třetí čtení návrhu zákona o dani z digitálních služeb včetně téměř dvaceti pozměňovacích návrhů. Na jeho projednávání se však Poslanecká sněmovna nedostala, další příležitost k jeho projednávání bude v polovině září 2021.

V případě, že by došlo ke schválení zákona o dani z digitálních služeb v současné podobě, jednalo by se o zdanění:

  • provedení cílené reklamní kampaně;
  • využití mnohostranného digitálního rozhraní;
  • poskytnutí dat o uživatelích.

Digitální daň by se vztahovala na společnosti, které jsou součástí nadnárodní skupiny s celkovým ročním obratem alespoň 750 mil. EUR s tím, že celkový příjem nadnárodní skupiny ze zdanitelných služeb poskytnutých v České republice přesáhne částku 100 mil. Kč za rozhodné období a výnosy z digitálních služeb u těchto společností představují více než 10 % celkových výnosů. Tyto společnosti by byly považovány za tzv. osoby povinné k dani. V případě, že by za rozhodné období splnily některou z následujících podmínek, měly by povinnost se registrovat jako plátci digitální daně:

  • úhrn úplat z provedení cílené reklamní kampaně přesáhne 5 mil. Kč;
  • úhrn úplat za poskytnutí dat o uživatelích přesáhne 5 mil. Kč;
  • počet uživatelských účtů při využití mnohostranného digitálního rozhraní přesáhne 200 tisíc.
Lhůta pro registraci:       
15 dnů ode dne uskutečnění první zdanitelné služby 
Zdaňovací období: kalendářní rok
Záloh: měsíční
Správce daně: Specializovaný finanční úřad


 

 

 

Dílčí sazby daně z digitálních služeb byly původně navrhovány ve výši 7 %, pozměňovací návrhy však přichází se snížením této sazby na 5 % či dokonce 3 %. Dalšími diskutovanými změnami bude jistě také datum účinnosti tohoto zákona.

Vzhledem ke zvyšující se tendenci řešit problematiku zdanění digitálních gigantů celosvětově na úrovni OECD není jisté, zda vůbec ke schválení zákona o dani z digitálních služeb v této podobě dojde. Již nyní je totiž plánována platnost tohoto zákona pouze do konce roku 2024.

2. pilířová reforma mezinárodního zdanění

130 zemí včetně České republiky dne 1. července 2021 vydaly společné prohlášení pod hlavičkou OECD ke dvěma pilířům, které budou základem pro vyjednávání v oblasti mezinárodního zdanění. Hlavním cílem je, aby nadnárodní společnosti a zejména společnosti poskytující digitální služby, platily odpovídající daně nejen v místě svého sídla, ale také v místě svého působení. První pilíř by tak měl zajistit spravedlivější rozdělení zisků a práv na zdanění mezi jednotlivé země. Druhý pilíř má snížit riziko plynoucí ze struktur nadnárodních skupin společností, které vedou k přesunu zisků těchto společností do zemí s žádným či nízkým zdaněním.

Výše uvedené prohlášení navazuje na diskuzi o tzv. digitální dani. Prohlášení obsahuje také závazek jednotlivých zemí, které již digitální daň zavedly, lokální digitální daň zrušit v momentě, kdy vejdou v platnost nová pravidla mezinárodního zdanění.

Technické detaily včetně podrobného plánu implementace by měly být schváleny na dalším jednání v průběhu října 2021. Začátek implementace nových pravidel je pak očekáván od začátku roku 2023.