Zavřít okno

KempHoogstad daňové novinky 12/2013

KempHoogstad daňové novinky 12/2013

1. Obchodní korporace - daně a účetnictví

Mezi nejzajímavější novinky pro právnické osoby patří následující změny:

 • Dochází ke zjednodušení pravidel pro tvorbu opravných položek k pohledávkám. Pohledávky vzniklé do 31. prosince 2013 se však budou i nadále řídit stávajícími pravidly; společnosti tak budou muset vést oddělenou evidenci starých a nových pohledávek. U nových pohledávek bude také nutné rozlišovat, zda vznikly primární činností společnosti, nebo byly nabyty postoupením.
 • Právnické osoby mohou nově při prodeji uplatnit jako náklad celou pořizovací cenu pozemku, i pokud pozemek prodají za méně, než jej nabyly. Dosud se jako náklad uplatnila pořizovací cena pouze do výše příjmu z prodeje.
 • Budovy obchodních domů s obchodní plochou do 2 000 metrů čtverečných se budou odepisovat v 6. skupině (50 let), menší obchodní domy lze nově odepsat už za 30 let.
 • Společnosti mohou odečíst dary na dobročinné účely až do výše 10 % ze základu daně (dosud 5 %).

Operace s vlastním kapitálem

Zákon o obchodních korporacích přináší společnostem mnoho novinek; vybíráme ty nejzajímavější z účetního hlediska:

 • Společnost může vyplatit podíl na zisku jinému subjektu než společníkovi, a to na základě rozhodnutí valné hromady (musí to umožňovat společenská smlouva).
 • Společnost může vyplatit zálohu na podíl na zisku v průběhu roku, tedy tzv. interim dividendu (je nutné sestavit mezitímní účetní závěrku).
 • Určitá výkladová nejistota stále panuje v otázce, zda bude možné po novém roce jednoduše vyplatit zpět vklady do ostatních kapitálových fondů.

Investiční a svěřenské fondy

Režim zdanění investičních fondů zůstává stejný jako dosud - tedy fond platí 5% daň z příjmů, při výplatě podílu na zisku pak uplatňuje srážkovou daň 15 % (případně sníženou smlouvou o zamezení dvojího zdanění) nebo osvobození. Navržená nová úprava (tedy nulová daň z příjmů a 19% srážková daň bez možnosti osvobození) by měla začít platit až od roku 2015.

NOZ přináší zcela nový daňový subjekt - svěřenský fond. Jedná se o českou obdobu trustu, tedy institutu pro správu svěřeného cizího majetku. Tento fond bude pro účely daní považován za poplatníka, přestože nemá vlastní právní subjektivitu. Trusty jsou v zahraničí oblíbeným nástrojem například pro správu rodinného majetku.

2. Daň z přidané hodnoty

Nemovitosti

V úpravě DPH při převodu nemovitostí došlo k mnoha důležitým změnám, které jsou způsobeny jednak novým pojetím nemovitých věcí podle NOZ, jednak přeformulací příslušných ustanovení v zákoně o DPH. Mezi nejzásadnější novinky patří:

 • Podle NOZ dojde v mnoha případech ke scelení budovy (jednotky) a pozemku do jedné nemovité věci. I v případě prodeje se tak bude prodávat pouze jedna nemovitá věc (tj. pozemek včetně stavby, u jednotky pouze tato jednotka s podílem na pozemku), zatímco dosud se vždy prodávaly zvlášť pozemek a zvlášť budova či jednotka. S tím souvisí i odlišnosti ve stanovení základu daně a sazby.
 • Dosud byly všechny převody pozemků (s výjimkou pozemků se stavebním povolením) osvobozeny. Nově na osvobození dosáhnou pouze pozemky zcela prázdné (nezastavěné budovami ani inženýrskými sítěmi) a bez stavebního povolení.
 • Prodej nových budov a jednotek (do 5 let od kolaudace) podléhá zdanění, starší nemovitosti mohou být osvobozeny nebo zdaněny, podle rozhodnutí plátce. Díky nedělitelnosti stavby a pozemku se zdanění či osvobození použije i na částku příslušející k pozemku.

Přiznání k DPH pouze elektronicky

Od 1. ledna je nutné veškeré přiznání k DPH včetně příloh zasílat pouze elektronicky (datovou schránkou nebo se zaručeným elektronickým podpisem). Jako prvního se to týká už přiznání za prosinec nebo 4. čtvrtletí roku 2013.
Výjimku z této povinnosti dostaly fyzické osoby s obratem do 6 milionů korun, které mohou i nadále k podání využívat papírový tiskopis.

Ručení za dodavatele

Od 1. ledna bude finanční správou důsledně aplikován institut ručení za dodavatele. Příjemce zdanitelného plnění ručí za správné odvedení daně z tohoto plnění, pokud:

 • je úplata zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny; nebo
 • je úplata poslána na zahraniční účet; nebo
 • je úplata poslána na účet jiný, než který má dodavatel zveřejněn u správce daně (a částka přesáhne 700 tisíc Kč); nebo
 • odběratel je nespolehlivým plátcem.

Doporučujeme při úhradách vyšších částek splnění všech náležitostí prověřit, zejména u dodavatelů s kratší historií spolupráce.

3. Zaměstnanci a fyzické osoby

Povinnost daňového přiznání

Všechny fyzické osoby, které za rok 2013 přesáhnou svými příjmy limit 1,242 milionu Kč a podléhají tak solidárnímu zvýšení daně, musejí své příjmy zdanit samy ve vlastním daňovém přiznání. Jejich zaměstnavatel nemůže provést roční zúčtování daně.
Stejně tak musejí podat vlastní daňové přiznání i všichni zaměstnanci, kteří v alespoň jednom měsíci měli příjem vyšší než 103 536 Kč a zaplatili tudíž zálohu se solidárním zvýšením daně.

Změny ve zdanění fyzických osob

Pro fyzické osoby zákon o daních z příjmů připravuje následující novinky:

 • U obchodování s cennými papíry se prodlužuje lhůta pro osvobození příjmů z prodeje z původních 6 měsíců na 3 roky. Prodej cenných papírů držených méně než 3 roky bude osvobozen pouze do výše 100 tisíc Kč ročně.
 • Osvobození prodeje podílu v s. r. o. po pěti letech držby zůstává zachováno; u podílů navýšených po 1. lednu 2014 se však bude doba držby počítat pro každé navýšení podílu zvlášť. Příklad: Společník v lednu 2014 navýší svůj obchodní podíl na s. r. o. z 60 % na 100 %. Prodej nově nabytých 40 % bude osvobozen až v lednu 2019.
 • Slevy na dani (mimo základní slevy na poplatníka) bude moci v příštím roce uplatnit kromě českých rezidentů pouze rezidenti ze zemí EU, Norska a Islandu. Týká se to například slev na manžela/ku a na děti.
 • Pracovníkům s dohodou o provedení práce bez podepsaného prohlášení k dani se bude srážet konečná srážková daň až do příjmu 10 tisíc Kč měsíčně (dosud 5 tisíc Kč). Pokud si na konci roku poplatník podá daňové přiznání, může si srážkovou daň nově započítat proti své povinnosti, jako by šlo o zálohu.

4. Majetkové daně

Daň dědická a darovací

Obě tyto daně byly zrušeny, zdanění příjmů nabytých darem či darováním se nově nachází v zákoně o daních z příjmů.

Příjemnou novinkou je plné osvobození dědictví či odkazu i u nespřízněných dědiců, včetně osob právnických. Dary jsou osvobozeny u příbuzných a spřízněných osob obdobně jako dosud; jednotná sazba daně je výhodnější u darů velké hodnoty, naopak u menších darů se na dani zaplatí více.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Pravidla pro „novou" daň z nabytí nemovitých věcí jsou obsažena ve zcela novém zákoně, který nahradil původní úpravu daně z převodu nemovitostí. Z nejdůležitějších věcných změn vybíráme:

 • Záměrem je, aby ve většině případů daň platil nabyvatel.
 • Při nejběžnějším převodu kupní smlouvou ale zůstává poplatníkem prodávající, kupující je ručitelem. Strany mohou daňovou povinnost smluvně převést na kupujícího.
 • V mnoha případech nebude nutné při převodu zpracovávat znalecký posudek, ale lze využít směrnou hodnotu z databáze, kterou vytvoří Ministerstvo financí.
 • Zrušeno bylo osvobození vkladu nemovitosti do základního kapitálu dceřiné společnosti. Z nepeněžních vkladů se tudíž bude odvádět daň z nabytí ve výši 4 % ze znaleckého ocenění.
 • Dalším negativním dopadem je zdanění obou jednotlivých převodů v případě směny nemovitostí (dosud se při směně vybírala daň pouze z dražší nemovitosti).

Daň z nemovitých věcí

Zákon o dani z nemovitostí doznal mimo úpravy názvu také několika dalších změn, jejichž cílem je zjednodušit přiznání i správu daně, například:

 • Různé příslušenství domů, které je stavbou, avšak ne budovou (například oplocení, studny, vlečky a další), by se nemuselo deklarovat zvlášť.
 • U jednotek, ke kterým přísluší pozemek mimo samotnou zastavěnou plochu domu, nově nebude nutné přiznávat zvlášť pozemek, ale postačí zvýšit podlahovou plochu bytu vyšším koeficientem.
 • Výhodnější pro poplatníky je také situace u vícepatrových budov nerozdělených na jednotky - u těch se daň z nemovitých věcí bude platit pouze za patra, přesahující 1/3 zastavěné plochy budovy.

Poplatníci, kterým se na základě těchto nových pravidel mění základ daně, musejí podat v termínu do 31. ledna 2014 přiznání k dani z nemovitých věcí.