Zavřít okno

KempHoogstad daňové novinky 12/2011

KempHoogstad daňové novinky 12/2011

Odměny zaměstnanců a vedení společností

1. Odměny členů statutárních orgánů

V návaznosti na výkladové nejasnosti na počátku letošního roku došlo ke změně k přístupu ke zdanění odměn jednatelů a členů kolektivních orgánů společností (představenstva i dozorčí rady). Tyto odměny budou v oblasti daní a pojištění postaveny na roveň odměnám zaměstnanců: budou podléhat sociálnímu i zdravotnímu pojištění a náklady na odměny členů kolektivních orgánů budou daňově uznatelným nákladem společnosti.

Přehledně vše zobrazuje následující tabulka:


    Zdravotní pojistné
Sociální pojistné: nemocenské
Sociální pojistné: důchodové
Daňově uznatelný náklad společnosti
2011
Jednatel
Ano Ne Ano Ano
Člen kol. orgánu
Ano Ne Ne
Zaměstnanec Ano Ano Ano
2012 Jednatel, člen kol. orgánu i zaměstnanec
Ano Ano Ano

 

2. Další změny

V roce 2011 platí strop pro odvody sociálního a zdravotního pojistného ve výši 1 781 280 Kč (z ročního příjmu nad touto úrovní se již neodvádí pojistné). Pro rok 2012 dochází k výraznému snížení stropu sociálního pojistného na částku 1 206 576,- Kč; strop zdravotního pojistného automaticky meziročně vzrůstá na 1 809 864,- Kč.
Dohody o provedení práce mohou být nově sjednávány až na 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele (dosud 150). V měsících, kdy odměna přesáhne 10 000,- Kč, je z ní však nutné odvést také sociální a zdravotní pojištění.
Roční sleva na dani na vyživované dítě vzrůstá o 1 800,- Kč na 13 404,- Kč; základní sleva na poplatníka se vrací zpět na 24 840,- Kč - tedy na úroveň roku 2010 (v letošním roce byla nižší o 1 200,- Kč - tzv. „povodňová stokoruna").

Daň z přidané hodnoty

1. Změna snížené sazby daně

Od 1. ledna 2012 dochází ke změně snížené sazby daně z 10 na 14 %. Sazba se týká mj. výstavby a oprav staveb pro sociální bydlení. Při vyúčtování záloh uhrazených v roce 2011 se i v dalším roce použije sazba platná do konce roku 2011; pro zákazníky, kteří nemají nárok na odpočet daně, je tak výhodné co největší část plnění uhradit ještě do konce roku.

2. Režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací

Při poskytnutí stavebních a montážních prací, kdy odběratelem je plátce daně, se bude používat takzvaný režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a odvést daň nebude mít poskytovatel služby, ale její příjemce (postup je běžně nazýván „reverse charge" a v současné době se používá u služeb přijatých ze zahraničí).
Svému dodavateli plátce uhradí pouze samotnou cenu služby. Nemá-li nárok na odpočet z přijaté služby, daň odvede přímo finančnímu úřadu. Má-li nárok na odpočet, uvede jej ve stejném přiznání jako povinnost a tyto dvě položky se vykrátí. Pro odběratele stavebních a montážních prací s nárokem na odpočet tak dochází ke zlepšení cash flow, protože není nutné čekat na vrácení DPH od finančního úřadu.

3. Další změny v oblasti daně z přidané hodnoty

Mezi situace, v nichž se příjemce plnění stává ručitelem za případně nezaplacenou daň z tohoto plnění, přibývá případ, kdy odběratel (plátce DPH) celou platbu nebo její část zašle svému dodavateli na účet vedený v zahraničí. Doporučujeme tedy věnovat zvýšenou pozornost platbám za přijatá plnění s českou DPH, které se mají zasílat zahraničním osobám nebo českým osobám na zahraniční účty.
Chybějící daňové identifikační číslo na přijatém dokladu je v současné době překážkou pro uplatnění nároku na odpočet; od ledna jej bude možné prokázat i jiným způsobem.

Vznik specializovaného finančního úřadu

V rámci organizačních změn ve Finanční správě České republiky dochází od 1. ledna 2012 ke vzniku specializovaného finančního úřadu, který bez ohledu na místní příslušnost převezme daňovou agendu vybraných subjektů. Mimo bank a pojišťoven budou pod specializovaný úřad spadat také právnické osoby s obratem vyšším než 2 miliardy Kč ročně a subjekty tvořící s nimi DPH skupinu.
Specializovaný úřad by měl mít k dispozici odborné pracovníky, vyškolené pro specifika velkých podnikatelských subjektů, které regionální finanční úřady nemohly dobře spravovat.

Daň z nemovitostí u zpevněných ploch

Jak jsme Vás informovali již dříve, od roku 2012 dochází k úpravě sazeb daně z nemovitostí u zpevněných ploch (dosud většinou považovaných za ostatní plochu se sazbou daně 0,20 Kč za metr čtvereční). Plochy zpevněné stavbou budou podle účelu využití zdaněny sazbou buď 1 Kč za metr čtvereční (u zemědělské prvovýroby, lesního a vodního hospodářství), nebo 5 Kč za metr čtvereční (u průmyslu, stavebnictví, dopravy, energetiky a ostatní podnikatelské činnosti). Tuto změnu je nutné promítnout v přiznání k dani z nemovitostí, které se standardně podává do 31. ledna.
Podle vyjádření Ministerstva financí by se za zpevněné plochy neměly považovat veřejné komunikace (např. veřejné parkoviště u obchodního domu), pozemky s terénními úpravami ani pozemky zpevněné bez vytvoření stavebního díla (např. štěrkem nebo volně loženými panely).

Budoucí daňový vývoj

Poslanecká sněmovna schválila podobu zamýšlené daňové reformy, která v budoucnu přinese výrazné změny do správy daní a pojištění jako zavedení jednotného inkasního místa pro daně, sociální i zdravotní pojištění, změny v konceptu superhrubé mzdy, změny u osvobození prodeje cenných papírů fyzickými osobami, odlišné zdanění dividend u fyzických osob a další.
Tyto novinky však s jistotou nezačnou platit dříve, než od roku 2013. Očekává se také, že do podoby reformy zasáhne také Senát, případně že budou její parametry ještě měněny v průběhu dalšího roku. O dalším vývoji Vás budeme informovat.