Zavřít okno

KempHoogstad daňové novinky 11/2014

KempHoogstad daňové novinky 11/2014

V našem zářijovém vydání KempHoogstad daňové novinky jsme Vám poskytli informace týkající se plánovaných změn obsažených v novelách daně z příjmů a daně z přidané hodnoty.

Níže shrnujeme nejzajímavějších změny obsažené v návrzích novel, které byly schváleny minulý týden Senátem.

1. Schválené novely zákonů

Novela zákona o daních z příjmů

Ve stručnosti shrnujeme nejzajímavější změny:

 • omezení výdajových paušálů pro živnostníky
 • omezení daňového zvýhodnění soukromého životního pojištění
 • omezení aplikovatelnosti §24/2/zc, který upravuje daňovou uznatelnost nedaňových nákladů, ke kterým existuje související výnos
 • zavedení omezení využití 5% sazby daně investičními fondy

Novela zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. sazbová novela)

Ve stručnosti shrnujeme to nejzajímavější:

 • zavedení druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %

Novely zákona musí být ještě podepsány prezidentem.

2. Sleva na dani pro důchodce i pro rok 2013

Na začátku října vydala finanční správa tiskovou zprávu, kde potvrdila, že starobní důchodci si mohou uplatnit slevu na poplatníka i za rok 2013. Sleva může být uplatněna buď prostřednictvím zaměstnavatele, nebo formou daňového přiznání, a to ve standardní lhůtě pro vyměření daně, tedy 3 let.

3. Pokyny OECD k převodním cenám

V průběhu září zveřejnila OECD v rámci mezinárodního přístupu v boji proti daňovým únikům (BEPS) své první doporučení. V rámci těchto doporučení byly mimo jiné zveřejněny pokyny k převodním cenám týkající se dokumentace převodních cen. V těchto pokynech navrhuje OECD, aby každá nadnárodní společnost měla k dispozici dokumentaci k převodním cenám, která bude zahrnovat i) tzv. masterfile obsahující obecné informace o obchodní činnosti a politice převodních cen, ii) lokální dokumentaci a iii) tzv. country by country reporting.

Country by country reporting vyžaduje po mezinárodních společnostech, aby každoročně a pro každou daňovou jurisdikci, ve které provozují svou obchodní činnost, vykazovali následující informace:
 • výši výnosů
 • zisk před zdaněním
 • daň z příjmů zaplacenou a odloženou
 • další ekonomické ukazatele (např. zaměstnanost nebo výši kapitálu)

Dá se předpokládat, že pokyny budou v budoucnu implementovány do legislativy jednotlivých členských států OECD.

4. Zákon o prokazování původu majetku

Ministerstvo financí představilo koncept zákona o prokazování původu majetku, který by měl platit od roku 2016. Zákon obsahuje novelu zákona o daních z příjmů a novelu trestního zákoníku.

Hlavním principem předkládaného zákona je zdanění nepřiznaných příjmů, tedy situace kdy poplatníkovi vzroste jmění, které ve významné míře neodpovídá deklarovaným příjmům. Přitom není rozhodující, zda jde o příjmy získané legální či nelegální cestou. Za významný je považován rozdíl mezi příjmy a nárůstem jmění ve výši alespoň 10 miliónů Kč.

Pokud poplatník nebude schopen na výzvu správce daně prokázat původ svých příjmů a

 • odhadovaná výše stanovené daně bude vyšší než 2 miliony Kč, správce daně přistoupí ke stanovení daně podle „zvláštních" pomůcek a současně se stanovením daně předepíše penále ve výši až 100 %
 • odhadovaná výše stanovené daně bude nižší než 2 miliony Kč, správce daně přistoupí ke stanovení daně podle „standardních" pomůcek a současně se stanovením daně předepíše penále ve výši 20 %

Pokud poplatník odmítne splnit povinnost učinit prohlášení o majetku, uvede nepravdivé údaje nebo se této povinnosti bude vyhýbat, bude se jednat o trestný čin.