Zavřít okno

KempHoogstad daňové novinky 6/2022

KempHoogstad daňové novinky 6/2022

Daň z příjmů - Dary poskytnuté v souvislosti se situací na Ukrajině

V souvislosti s konfliktem na Ukrajině byla schválena novela zákona o daních z příjmů, která zavádí nové možnosti daňového zvýhodnění darů poskytnutých poplatníky v souvislosti se situací na Ukrajině.

Od základu daně lze nově odečíst hodnotu darů poskytnutých přímo státu Ukrajina (např. prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví) nebo jeho územně-správním celkům a dále i právnickým a fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny, pokud příjemce bude splňovat stávající podmínky, za kterých je možné hodnotu daru dle zákona o daních z příjmů odečíst (tj. zejména humanitární, charitativní a obdobné účely). Lze odečíst i dary poskytnuté za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny (např. poskytnutí vojenského materiálu).

Navrhované změny platí jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby, které poskytly dary v roce 2022, a to i před nabytím účinnosti novely zákona. Hodnotu darů si nově mohou od základu daně odečíst i fyzické osoby, které jsou daňovými rezidenty Ukrajiny a jejichž zdanitelné příjmy z ČR budou činit alespoň 90 % jejich celkových zdanitelných příjmů.

Novela současně prodlužuje zvýšené 30% limity pro maximální hodnotu darů, které mohou poplatníci odečíst od základu daně. Tyto limity budou platit pro fyzické osoby i pro zdaňovací období roku 2022 a pro právnické osoby ve zdaňovacích období skončených od 1. března 2022 do 28. února 2023. Zvýšené limity se použijí u všech darů.

V případě bezúplatného nepeněžního plnění poskytnutého v roce 2022 na pomoc Ukrajině se mohou fyzické osoby (které uplatňují skutečné výdaje) nebo právnické osoby rozhodnout, zda nepeněžní dar uplatní jako odčitatelnou položku od základu daně nebo jestli ho uplatní jako daňově uznatelný náklad. V tom případě by se neměla uplatňovat podmínka oprávněného příjemce, ale mělo by postačovat naplnění účelu poskytnutého bezúplatného plnění. V případě, že se hodnota bezúplatného nepeněžitého plnění zcela neuplatní ve zdaňovacím období, ve kterém bylo poskytnuto, uplatní se zbývající hodnota v režimu daňové ztráty bez omezení vztahujícího se k výši základu daně. Pokud se poplatník rozhodne uplatnit nepeněžní dar jako výdaj, nebude ho již moci uplatnit jako dar odčitatelný od základu daně.

Novela zavedla také možnost osvobodit od daně příjem zaměstnance získaný formou ubytování poskytnutého zaměstnavatelem v roce 2022 zaměstnanci a jeho rodinným příslušníkům s bydlištěm na území státu Ukrajina, kteří opustili zemi v souvislosti s ozbrojeným konfliktem. Příjmy získané zaměstnancem od svého zaměstnavatele formou peněžního daru za účelem pomoci v tíživé životní situaci v souvislosti s konfliktem, mohou být osvobozeny od daně z příjmů také jako bezúplatné plnění obdržené z humanitárních nebo charitativních důvodů. Nově budou od daně osvobozeny dary, které poplatník obdrží jako podporu obrany Ukrajiny.

Daň z příjmů - zvýhodnění nízkoemisních vozidel

Nízkoemisní vozidla podporuje vládní návrh novely zákona o daních z příjmů, který navrhuje snížit výši zdanitelného příjmu, o který se navyšuje základ daně u zaměstnanců, kteří využívají služební automobily také pro soukromé účely. U nízkoemisních vozidel bude toto navýšení sníženo na 0,5 % z pořizovací ceny vozu namísto stávajícího 1 %. Za nízkoemisní vozidlo bude považováno silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v provozu podle příslušného předpisu EU. Nové znění tohoto ustanovení by se mělo aplikovat od zdaňovacího období 2022 bez ohledu na to, kdy bylo vozidlo pořízeno. Měsíce, ve kterých bylo nízkoemisní vozidlo použito i pro soukromé účely, ale novelizovaný zákon ještě v tuto dobu nebyl účinný, se zohlední v rámci ročního zúčtování záloh.

Návrh zákona k tomu zkracuje dobu odpisování pro daňové účely u zařízení, která slouží výlučně k dobíjení elektrických vozidel s elektrickým pohonem nebo pohonem kombinujícím spalovací motor a elektromotor (tzn. dobíjecí stanice i tzv. wallboxy) z 10 na 5 let, a to na základě přeřazení těchto zařízení z třetí do druhé odpisové skupiny. Poplatníci, kteří si dobíjecí stanice pořídí před nabytím účinnosti novely zákona, by měli mít možnost ve zdaňovacím období 2022 stanici do druhé odpisové skupiny přeřadit, případně ji do druhé skupiny zařadit rovnou, pokud ji v roce 2022 teprve začínají odepisovat.

Silniční daň - generální pardon na zálohy v roce 2022 a zrušení silniční daně pro automobily a autobusy

Ministerstvo financí vydalo generální pardon všem osobám pro všechna vozidla platit zálohy na daň silniční v roce 2022. Reaguje tak na výrazné zvýšení cen pohonných hmot v tomto roce.

Současně se dle novely ruší silniční daň např. pro osobní automobily a autobusy a zavádí se daňové zvýhodnění při využívání nízkoemisních vozidel.

Pro nákladní automobily se snižuje daňová povinnost, která by měla vzniknout vždy v závislosti na překročení stanoveného počtu náprav a tonáže celkové hmotnosti (např. u vozidel se dvěma nápravami až od 12 tun). Silniční daň se nebude platit za dodávky ani za střední nákladní automobily do 12 tun a jejich přívěsy. U těžkých nákladních automobilů bude poměrně výrazně snížena daňová povinnost, u tahačů a přívěsů dojde k změně způsobu zdanění. Navržené změny se uplatní už v roce 2022.

 

Spotřební daň - dočasné snížení spotřební daně z nafty a benzínu

Jako podpora při zmírnění energetické krize v oblasti cen pohonných hmot by měla být na základě novely zákona od 1. června do 30. září 2022 dočasně snížena spotřební daň z motorové nafty a bezolovnatého benzínu o 1,50 Kč na litr. Spotřební daň z litru benzínu by tak klesla z 12,84 Kč na 11,34 Kč, u nafty z 9,95 Kč na 8,45 Kč.

Jelikož spotřební daň vstupuje i do výpočtu DPH z pohonných hmot, mohlo by se toto opatření projevit snížením cen pohonných hmot až o 1,80 Kč na litr. Ministerstvo financí plánuje kontrolovat ceny u distributorů pohonných hmot, kteří jsou plátci spotřební daně, aby se ujistilo, že se snížená spotřební daň skutečně promítne i do konečných cen pro spotřebitele.

Snížení spotřební daně se však bude týkat jen benzínu a nafty, které budou v období od 1. června do 30. září 2022 uvolněny do tzv. volného daňového oběhu. Neuplatní se na ty minerální oleje, které budou v tomto období vyrobeny, ale nebudou v tomto období uvedeny do volného daňového oběhu. Novela by měla nabýt účinnosti 1. června 2022.

DPH - zvýšení limitu obratu pro povinné plátcovství na 2 miliony Kč

Ministerstvo Financí předložilo do připomínkového řízení návrh změny zákona o DPH, který má s účinností od 1. ledna 2023 zvýšit limit ročního obratu pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony Kč (85 000 EUR). Současný limit 1 milion Kč platí beze změny v České republice již od roku 2004. Zvýšení limitu umožní Evropská unie členským státům od roku 2025. Česká republika však požádala o možnost zvýšit limit pro povinné plátcovství DPH na 2 miliony Kč již dříve. EU České republice již vyhověla a její žádost schválila. Novela zákona umožňuje také zrušit plátcovství DPH, pokud roční obrat nedosáhne 2 miliony korun.

Judikatura - otázka vzniku stálé provozovny v případě dceřiných společností

Závěrem pro Vás máme také jeden zajímavý rozsudek z oblasti DPH. Soudní dvůr EU se zabýval otázkou, jestli mateřské společnosti vznikne stálá provozovna pro účely DPH v jiném členském státě EU, kde sídlí její dceřiná společnost, pokud jí dceřiná společnost poskytuje marketingové a další služby (např. regulatorní, reklamní a služby zastupování), za které jí fakturuje měsíční odměnu.

Evropský soudní dvůr potvrdil, že existence dceřiné společnosti v jiném členském státě Evropské unie automaticky nezakládá vznik provozovny pro účely DPH. Dále se zabýval otázkou, zda musí technické a lidské zdroje náležet výhradně mateřské společnosti, aby došlo ke vzniku provozovny ve druhém členském státě. V tomto ohledu potvrdil soud dřívější závěry, že není třeba, aby šlo o zdroje vlastní, ale stačí, aby osoba povinná k dani mohla zdroje využívat jako by byly její vlastní. Dále je nutné, aby tyto zdroje nevyužívala pouze příležitostně.
Zároveň Evropský soudní dvůr zdůraznil, že tytéž lidské a technické zdroje nemohou být zároveň využívány k poskytování a přijímání týchž služeb dceřinou společností k vlastní ekonomické činnosti.