Zavřít okno

KempHoostad daňové novinky 2/2020

KempHoostad daňové novinky 2/2020

Elektronická evidence tržeb zasáhne další skupiny podnikatelů

Třetí a čtvrtá vlna elektronické evidence tržeb (EET) již ťuká na dveře, na podnikatele dopadne již od 1. května 2020.

EET je zaměřena na přijímání plateb v hotovosti. Její první vlna začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je dále povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.

Účinnost třetí a čtvrté vlny byla odložena rozhodnutím Ústavního soudu, který nařídil Ministerstvu financí přezkoumat dopady zákona na podnikatele. Novela zákona byla však nakonec podepsána prezidentem republiky dne 24. září 2019 a v platnost vstoupí od 1. května 2020. Podnikatelé, kteří spadají do 3. a 4. vlny tak budou muset začít evidovat své tržby. Jedná se o zejména řemeslníky, advokáty, účetní, lékaře nebo taxikáře.

Zákon také pamatuje na zvláštní režim pro drobné podnikatele. Podle zákona by měl platit pro podnikatele, kteří mají roční příjmy do 1 milionu korun, nejsou tedy plátci DPH, mají maximálně dva zaměstnance a v hotovosti přijímají maximálně 600 tisíc korun. Tito podnikatelé mohou od 1. února v souvislosti s květnovým spuštěním třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb (EET) zažádat o zařazení do tzv. zvláštního režimu evidence tržeb.

V rámci zvláštního režimu, který lze využít hned od května 2020, nebude muset být podnikatel připojen k internetu a tržby v EET bude evidovat pomocí papírových účtenek, které si vyzvedne na finančním úřadě. Dále by měl podnikatel čtvrtletně podat finančními úřadu informace o tržbách a současně je povinen v provozovně vyvěsit oznámení o využívání EET ve zvláštním režimu.

Ministerstvo financí a Finanční správa chystají komunikační kampaň zaměřenou na informovanost podnikatelské veřejnosti i technickou stránku elektronické evidence tržeb. Bližší informace mohou podnikatelé již nyní nalézt na oficiálních stránkách k elektronické evidencí tržeb Ministerstva financí a Finanční správy ČR https://www.etrzby.cz/.

Novela daňového řádu 2020


V současné době je v Poslanecké sněmovně ve třetím čtení novela daňového řádu. Předpokládá se, že připravovaná novela začne platit ve 2. polovině roku 2020.

Hlavním tématem novely je mimo jiné následující:

  • nová daňová informační schránka
  • lhůta pro vrácení daně a záloha na daňový odpočet
  • lhůta pro podání daňového přiznání
  • zrušení pětidenní toleranční doby a snížení sankce za pozdní zaplacení daně

Nová daňová informační schránka

Funkcí nové daňové informační schránky bude především získávání informací ze spisu a osobního daňového účtu daňového subjektu, možnost činit elektronické podání s využitím vybraných individualizovaných údajů a možnost daňových subjektů využít daňovou informační schránku pro doručování písemností.

Lhůta pro vrácení daně a záloha na daňový odpočet

Novela navrhuje prodloužení lhůty pro vrácení vratitelných přeplatků vzniklých v důsledku konkludentního stanovení daňového odpočtu o 15 dní, tj. dojde k prodloužení lhůty vrácení nadměrného odpočtu na dani z přidané hodnoty ze 30 na 45 dní.

Novela rovněž zavádí nový obecný institut dopadající na daňové odpočty, a to tzv. zálohu na daňový odpočet. V případě zahájení daňové kontroly nebo postupu k odstranění pochybností má daňový subjekt nárok na zálohu na daňový odpočet ve výši, kterou správce daně nehodlá prověřovat. Vyplacená částka se po ukončení daňové kontroly nebo postupu k odstranění pochybností vypořádá oproti skutečně vzniklému nároku na daňový odpočet.

Lhůta pro podání daňového přiznání

Novela mění konstrukci prodloužení lhůty pro podání daňových přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, a to na 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období v případě elektronického podání. V současné době se daňové přiznání podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. V případě podání přiznání daňovým poradcem nebo u auditovaných subjektů zůstává lhůta zachována na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, avšak nově bez nutnosti uložení plné moci u správce daně do konce neprodloužené lhůty.

Zrušení pětidenní toleranční doby a snížení sankce za pozdní zaplacení daně

V případě daňového přiznání k dani z příjmů bude zrušena pětidenní toleranční lhůta pokud dojde k pozdnímu podání přiznání/zaplacení daně, tzn. že pokud nebude daňové přiznání podáno nebo daň zaplacena ve stanovené lhůtě, bude předepsána sankce (pokuta za opožděné tvrzení daně/úrok z prodlení) za nedodržení dané lhůty. Zároveň se však navrhuje snížení sazby úroku z prodlení. Úrok z prodlení v současné době odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů. Dle novely daňového řádu by mělo dojít ke snížení úroku z prodlení o 6 procentních bodů, tj. nově by se mělo k repo sazbě přičítat pouze 8 procentních bodů.

U podání daňového přiznání pro daně se zdaňovacím obdobím kratším než 1 rok (např. přiznání k dani z přidané hodnoty) je výjimka 5 pracovních dnů toleranční doby, po kterou nevzniká sankce za nedodržení dané lhůty pro podání daňového přiznání, zachována.