Zavřít okno

KempHoogstad daňové novinky 6/2016

KempHoogstad daňové novinky 6/2016

1. Schválené změny v daňové oblasti

Elektronická evidence tržeb

V dubnu vyšel ve sbírce zákon o evidenci tržeb a s ním související doprovodný zákon. Od 1. prosince 2016 budou muset začít elektronicky evidovat účtenky poskytovatelé ubytovacích a stravovacích služeb; od března 2017 se pak tato povinnost začne týkat velkoobchodů a maloobchodů. Spolu s tímto zákonem byla schválena sleva na dani z příjmů fyzických osob až 5 000 Kč (při splnění určité minimální výše dílčího základu daně ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP) pro poplatníka, který v daném období poprvé zaeviduje tržby podle tohoto zákona, a dále snížení sazby DPH na 15 % u stravovacích služeb (s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků) s účinností od 1. prosince 2016.

Finanční správa zřídila webové stránky, na kterých jsou zveřejňovány informace k problematice elektronické evidence tržeb (více informací zde).

Elektronická podání související s DPH

Od května platí novelizované znění ustanovení §101a zákona o DPH upravující elektronická podání v oblasti DPH. Podle tohoto ustanovení elektronická podání, která nebudou mít odpovídající formát a strukturu, budou považována za neúčinná a poplatníkovi hrozí příslušná sankce - doposud taková podání byla považována za vadná a podatel byl vyzván k odstranění vad. Více viz příslušné Sdělení GFŘ (více informací zde).

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti

Bylo schváleno zvýšení daňového zvýhodnění na rok 2016. U druhého dítěte se roční částka zvýhodnění zvyšuje na 17 004 Kč, u třetího dítěte a každého dalšího na 20 604 Kč. Zvýšené částky mohou být uplatněny poprvé u mezd za květen 2016, avšak pro účely ročního zdanění platí zvýšená částka již zpětně od ledna 2016, rozdíl bude zaměstnanců vyrovnán v rámci ročního zúčtování.

Mezinárodní spolupráce při správě daní

Od dubna je účinný zákon zavádějící automatickou výměnu informací o finančních účtech. Na jeho základě budou finanční instituce povinny sbírat informace o svých klientech, rezidentech ve smluvních státech (celkem 52 států). Tyto informace budou pravidelně oznamovat Finanční správě ČR. Ze zákona vyplývá i povinnost součinnosti klienta, který musí informaci o svém daňovém rezidentství (příp. své ovládající osoby) podat v souvislosti s otevřením účtu. Stávající klient bude kontaktován finanční institucí k doplnění požadovaných údajů. Finanční instituce bude své klienty (resp. jejich ovládající osoby) v případě následného předávání informací do zahraničí o této skutečnosti informovat.

Doplňková smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a USA

Dne 1. května 2016 vstoupila v platnost tzv. Doplňková smlouva k platné Smlouvě o sociálním zabezpečení mezi ČR a USA, která rozšiřuje její věcnou působnost také na oblast veřejného zdravotního pojištění. Doposud byli např. američtí pracovníci vyslaní do ČR nuceni odvádět v ČR pojistné, ačkoliv byli kryti americkým systémem. Pro krytí nákladů na zdravotní péči v ČR budou odkázáni na komerční cestovní připojištění pro pobyt v ČR.

2. Novely ve schvalovacím procesu

V poslanecké sněmovně byla počátkem června schválena novela zákona o dani z nabytí nemovitých věcí a novela zákona o DPH, o nichž jsme vás v našich novinkách v minulosti již krátce informovali. Návrhy novel budou nyní předloženy Senátu. U obou novel dojde k posunu předpokládaného data účinnosti v důsledku pomalého schvalovacího procesu.

Novela zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

Původní účinnost novely by měla být posunuta z 1. dubna 2016 na počátek třetího kalendářního měsíce po vyhlášení zákona. Vybíráme několik zajímavých změn obsažených v novele:

 • poplatníkem daně by měl být vždy kupující
 • předmětem daně u inženýrských sítí pouze ta část stavby, která má charakter budovy (např. trafostanice)
 • nová formulace osvobození u nových staveb - osvobození se bude týkat „staveb dokončených nebo užívaných"; osvobození se neuplatní u rozestavěných staveb
 • předmětem daně i prodloužení práva stavby
 • z předmětu daně by měly být vyjmuty přeměny právnických osob s výjimkou převodu jmění na společníka
 • mírné rozšíření uplatnění směrné hodnoty u pozemků a určité změny při stanovení základu daně při směně

Novela DPH

Novela DPH, která byla předložena v souvislosti s návrhem nového celního kodexu (více viz naše Novinky z února letošního roku), obsahuje mimo jiné i změny týkající se zmírnění sankcí u kontrolního hlášení. Původní navrhovaná účinnost byla z 1. května 2016 posunuta na den vyhlášení zákona, který lze pravděpodobně očekávat někdy na podzim tohoto roku.

3. Připravované změny v daňové oblasti

Novela daňových zákonů 2017

Vnějším připomínkovým řízením prošel návrh souhrnné novely některých daňových zákonů, který by měl být účinný od roku 2017. Níže stručně vybíráme nejzajímavější navrhované změny:

Daň z příjmů

 • možnost odepisování technického zhodnocení podnájemcem či jiným uživatelem majetku
 • doby pro daňové odepisování nehmotného majetku stanovené zákonem budou doby minimální
 • změny v počítání lhůty pro osvobození při převodu cenných papírů a podílů v obchodních korporacích např. v návaznosti na dobu držby u zůstavitele
 • nemožnost aplikace osvobození příjmů z prodeje cenných papírů do 100 000 Kč u cenných papírů v obchodním majetku
 • zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu srážkovou daní
 • další zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti
 • úpravy v oblasti zdanění majetku ve spoluvlastnictví a v oblasti rodinných fundací

Daň z přidané hodnoty

 • zrušení specifické úpravy pro aplikaci DPH u společností (dříve sdružení)
 • zavedení institutu nespolehlivé osoby
 • úprava uskutečnění zdanitelného plnění u opakovaných plnění
 • úprava skupinové registrace v případě přeměny člena rozdělením
 • obchodním majetkem má být i majetek užívaný na základě finančního leasingu
 • ručení příjemce plnění v případě platby virtuální měnou

Daňový řád

 • úpravy úroku z daňového odpočtu
 • rozšíření oznamovací povinnosti správce daně vůči jiným orgánům
 • rozšíření možnosti hradit daně, cla a poplatky platební kartou či jiným platebním prostředkem

Mezinárodní iniciativy proti daňovým únikům

Česká republika jakožto členská země OECD podporuje projekt BEPS („Base Erosion and Profit Shifting"), který obsahuje doporučení v oblasti legislativy, smluv o zamezení dvojímu zdanění, postupů daňové správy a ekonomických analýz směřující k tomu odstranit nebo alespoň výrazně omezit možnosti nadnárodních firem optimalizovat své daňové povinnosti, resp. zabránit vyhýbání se či krácení daní. V rámci států Evropské unie by tato opatření měla být promítnuta do příslušné evropské směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem, tzv. ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive), jejíž návrh je nyní v projednávání.

Způsob promítnutí těchto doporučení a opatření do české legislativy je v současné době předmětem diskusí a příprav v rámci MFČR a připomínkového řízení.

Uvažovaná opatření by se měla týkat například regulace odčitatelnosti úroků, předcházení zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění či vyhýbání se statutu stálé provozovny, odstranění nesouladů mezi daňovými systémy využívajícími hybridní schémata, kdy je subjekt či instrument posouzen v každé zemi jinak, povinné oznamování daňově optimalizačních schémat atd.

4. Uzavřené koordinační výbory

Níže vybíráme některé zajímavé závěry z koordinačních výborů, které se uskutečnily v letošním roce.

Aspekty zdanění bezúplatných příjmů

Po dlouhé době byl uzavřen příspěvek zabývající se otázkami souvisejícími se zdaněním bezúplatných příjmů, které je od roku 2014 součástí zákona o daních z příjmů. Ze závěrů koordinačního výboru vyplývá mimo jiné, že poskytnutí bezúročné zápůjčky od společníka obchodní korporaci se u obchodní korporace nepovažuje za bezúplatný příjem, který by měl být zdaněn. Toto stanovisko se opírá o již dříve aplikovaný argument, že při poskytnutí bezúročné zápůjčky společníkem za účelem posílení finanční situace společnosti lze za protiplnění považovat zejména očekávané zvýšení hodnoty podílu, příp. možnost získání vyšších podílů na zisku. Obdobně se za bezúplatný příjem nepovažuje ani ručení společníka za obchodní korporaci, které je členem. Dále bylo potvrzeno, že pokud bude bezúplatný příjem, o který byl zvýšen základ daně, využit k dosažení zdanitelných příjmů, může poplatník v zásadě o stejnou částku základ daně snížit, v důsledku čehož bude daňový dopad neutrální. I v takových případech je však nutné bezúplatný příjem ocenit, a to podle zákona o oceňování majetku, pokud zákon o daních z příjmů nestanoví pro daný případ jinak.

Některé otázky týkající se oznámení osvobozených příjmů

S účinností od 1. ledna 2015 byla zavedena povinnost fyzických osob oznamovat finančnímu úřadu osvobozené příjmy překračující částku 5 milionů Kč. Uskutečněný koordinační výbor se zabýval některými otázkami, které v praxi v souvislosti s touto povinností mohou vzniknout. Např. při posouzení limitu 5 milionů Kč v případě příjmu, který je vyplácen ve splátkách, bylo odsouhlaseno, že pokud nepůjde o účelové rozdělení tohoto příjmu, bude se posuzovat výše každé jednotlivé splátky. V případě příjmů z titulu dědictví je okamžikem určujícím pro oznámení příjmů den pravomocného skončení dědického řízení, přičemž dle názoru GFŘ se limit 5 milionů Kč posuzuje ve vztahu k celkové hodnotě zděděného majetku bez případného snížení o dluhy. Ocenění příjmů pro účely oznamovací povinnosti nemusí být vždy provedeno znaleckým posudkem, avšak pokud by v důsledku chybného odborného odhadu nebylo uskutečněno oznámení, hrozí poplatníkovi příslušné sankce.