Zavřít okno

KempHoogstad daňové novinky 5/2012

KempHoogstad daňové novinky 5/2012

Schválení Zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa (č. 458/2011) - budoucí změny se zásadním vlivem na výši zdanění

Na konci loňského roku byl pod číslem 458/2011 Sb. schválen Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. Ty podstatné změny, které byste měli znát, budou účinné od 1. ledna 2015 (pokud nedojde ještě k posunutí data účinnosti) a týkají se například těchto oblastí:

  • Příjem z prodeje cenných papírů bude osvobozen od daně z příjmů, pokud doba mezi nabytím a prodejem cenného papíru přesáhne dobu 3 let.
  • Výplata podílu na zisku a dividend bude za určitých podmínek osvobozena od daně z příjmů a tedy nebude podléhat srážkové dani.
  • Úroky z úvěru na bydlení bude možné odečíst pouze do maximální roční výše 80 000 Kč, přičemž v současnosti činí limit 300 000 Kč.
  • Zákonem definované společnosti (např. fondy kvalifikovaných investorů) budou mít daň z příjmů právnických osob ve výši 0 %.
  • Místo platby sociálního a zdravotního pojištění se bude srážet odvod z úhrnu mezd a bude daňovým nákladem pouze, pokud byl zaplacen.
  • Dojde ke změně podmínek pro tvorbu daňových opravných položek.
  • Dojde ke zpřesnění podmínek pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje.
  • Poplatník, jehož celková daň nepřesáhne 200 000,- Kč za rok, nebude povinen platit zálohy na daň z příjmů.
  • Sazba daně dědické bude činit 9,5 %, sazba daně darovací bude činit obecně 19 %, s výjimkou bezúplatně nabytých povolenek, kde bude sazba 32 %.
  • Sníží se výše obratu uskutečněných zdanitelných plnění pro povinnost registraci k dani z přidané hodnoty z 1 000 000 Kč na 750 000 Kč za rok.

Schválení novely zákona o DPH s účinností od 1. dubna 2012

Zákonem č. 375/2011 Sb. bylo novelizováno ustanovení zejména § 51 a § 58 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Uvedenou novelou se zavádí nový pojem „zdravotní služba". Podle výkladu daného ustanovení, který poskytlo Generální finanční ředitelství dne 29. března 2012, se zužuje rozsah zdravotních služeb, u kterých lze uplatnit osvobození od DPH dle § 58. Pokyn dále detailně rozebírá aspekty DPH u jeslí, lázeňské péče a také u služeb úzce souvisejících se zdravotní službou včetně dodání zdravotního zboží.

Důslednější vybírání daní a daňových nedoplatků ze strany finanční správy - kontroly švarcsystému

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) zvýšil od počátku letošního roku četnost kontrol týkajících se zaměstnávání zaměstnanců. Zaměřil se, kromě jiného, na kontroly tzv. švarcsystému.

Dle tiskové zprávy Státního úřadu inspekce práce ze dne 15. února 2012 může oblastní inspektorát práce uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 10 000 000 Kč, pokud zaměstnavatel neuzavře pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce, nebo dohodu o pracovní činnosti písemně.

Kromě toho Státní úřad inspekce práce vydal metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při provádění kontrol nelegálního zaměstnávání. V § 136 zákona o zaměstnanosti je uložena povinnost právnické nebo fyzické osoby mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a dokladů, které je povinna uchovávat podle § 102 odst. 3. Inspektoři a další kontrolující osoby jsou zavázáni vyhodnotit nepředložení dokladů přímo při kontrole na pracovišti jako nelegální práci. Dodatečné předložení těchto dokladů nemá vliv na posuzování, zda se jedná či nejedná o nelegální práci. S platností od 1. dubna 2012 je pokyn závazný pro všechny inspektory a další osoby, které se na kontrolách podílejí.

Uzavírání nových dohod mezi Českou republikou a daňovými ráji o výměně informací v daňových záležitostech

Ministerstvo financí postupně uzavírá dohody o výměně daňových informací mezi Českou republikou a tzv. daňovými ráji.

Dle tiskové zprávy MF ze dne 14. března 2012 zástupci Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí sjednali dne 29. února 2012 s Bahamským společenstvím text Dohody o výměně informací v daňových záležitostech.

„Jde již o osmou mezinárodní dohodu s tzv. daňovými ráji, přičemž všechny byly podepsány za současné vlády. Dáváme tak jasně najevo, že boj proti daňovým únikům bereme velmi vážně," uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. V loňském roce byly sjednány dohody s Kajmanskými ostrovy, Bermudami, ostrovem Man, Guernsey, Jersey, Britskými Panenskými ostrovy a San Marinem. Dohoda vstoupí v platnost po schválení parlamentem ČR a podpisu prezidenta.

„Cílem výměny informací není jen doměření příslušné daňové povinnosti, ale v prvé řadě prevence daňových úniků a s ní související finanční kriminality. Uzavřené dohody dopomohou k zamezení daňových úniků v řádu desítek milionů korun ročně," uvedl Jan Knížek, generální ředitel daňové správy.

Zmíněná dohoda je důležitým právním nástrojem, který umožní daňovým správám smluvních stran získat informace potřebné pro správu daní, včetně těch, které jsou v držení bank a obdobných institucí.