Zavřít okno

KempHoogstad daňové novinky 8/2011

KempHoogstad daňové novinky 8/2011

DPH / Nové Nařízení EU

1. července 2011 vstoupila v platnost nová prováděcí pravidla Evropské unie ke směrnici o společném systému DPH, která mají zajistit jednotnou aplikaci pravidel DPH v rámci EU. Nařízení má přímou účinnost, a je tedy nutné ho respektovat, i když není přímo implementováno do české legislativy.

Mezi nejvýznamnější body Nařízení patří specifikace umístnění sídla společnosti, bydliště fyzické osoby a upřesnění definice provozovny pro účely DPH v souvislosti se stanovením místa plnění při poskytování služeb. DPH provozovnou se přitom rozumí jakákoliv provozovna nebo organizační složka s dostatečnou úrovní stálosti a samostatnosti a vhodnou strukturou z hlediska lidských a technických zdrojů. Aplikace Nařízení může vést ke změnám v aplikaci DPH, případně k nové povinnosti registrace k DPH, pokud poskytování služeb s provozovnou nějak souvisí.

Daň z nemovitostí / Zpevněné plochy

Již dříve jsme Vás informovali o chystaných změnách ohledně zdanění zpevněných ploch používaných k podnikatelské činnosti daní z nemovitostí. Tato změna již prošla legislativním procesem a novela zákona bude účinná od 1. ledna 2012, kdy se zpevněné plochy začnou zdaňovat jednoznačně jako pozemky.

Zpevněná plocha je nově definována jako pozemek evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou bez svislé nosné konstrukce. Zpevněné plochy nově tvoří zvláštní skupinu pozemků a podle druhu podnikání, pro které jsou využívány, se u nich uplatní sazba daně buď 1 Kč za metr čtvereční (u zemědělské prvovýroby, lesního a vodního hospodářství), nebo 5 Kč za metr čtvereční (u průmyslu, stavebnictví, dopravy, energetiky, ostatní zemědělské výroby a ostatní podnikatelské činnosti).

Vzhledem k tomu, že v poslední době byly zpevněné plochy většinou zdaňovány jako pozemky (ostatní plocha nebo zastavěná plocha) sazbou daně 0,20 Kč za metr čtvereční, může se jednat o významné zvýšení daňového zatížení vlastníků takovýchto ploch.

Mezinárodní zdanění / Nová smlouva s Čínou

Dne 4. května 2011 vstoupila v platnost nová Smlouva mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku u daní z příjmu.

Ustanovení této smlouvy se začnou v praxi provádět od 1. ledna 2012. Zároveň tímto dnem přestanou být v platnosti ustanovení původní smlouvy o zamezení dvojího zdanění z roku 1987, která již neodpovídala současné politické a hospodářské situaci v obou zemích. Nová smlouva byla vypracována podle modelových smluv OECD a OSN, a respektuje tak principielně znaky moderních smluv uzavíraných v posledních letech.

Výklady platné legislativy

DPH / Bonusy a skonta

Generální finanční ředitelství vydalo informaci týkající se uplatňování DPH u bonusů a skont (poskytnutých např. z důvodu překročení výše obratu nebo platby v hotovosti či ve zkráceném termínu). Reagovalo tím tak na nejasnou situaci, která nastala v této oblasti po účinnosti novely zákona o DPH od 1. dubna 2011.
Před uvedenou novelou byla otázka uplatňování DPH u bonusů a skont poměrně jasná a ustálená. Pokud byl uznán bonus jako cenová podmínka v rámci obchodního vztahu, dodavatel mohl při poskytnutí bonusu nebo skonta vystavit dobropis. Pokud však bonus nebo skonto byly nastaveny jako platební podmínka, jednalo se o finanční plnění, které DPH nepodléhalo.
Po 1. dubnu 2011 došlo v této věci ke změně legislativy a výklady Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství nebyly jednotné.
Současně platný výklad podle výše zmiňované informace je takový, že je vždy rozhodující, zda jsou bonusy či skonta poskytovány v přímé vazbě na dříve uskutečněná zdanitelná plnění. Pokud ano, je plátce, na rozdíl od dřívější právní úpravy platné před dubnem 2011, vždy povinen vystavit opravný daňový doklad (ne dobropis), na kterém opraví základ daně a výši daně.

DPH / Insolvenční řízení

Koncem července 2011 vydalo Generální finanční ředitelství informaci ohledně postupu při opravách výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení dle § 44 zákona o DPH novelizovaného s účinností od 1. dubna 2011.
Dle této informace je oprava dle § 44 považována za samostatné zdanitelné plnění založené na nových skutečnostech. Opravit výši daně tak lze i u pohledávek, které vznikly před 1. dubnem 2011, nikoliv pouze u plnění poskytnutých dlužníkovi po tomto datu, jak se dříve vykládalo.
Tato informace je tak v rozporu s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě z června 2011, podle kterého věřitelé dlužníka mohou opravu uplatnit pouze u plnění poskytnutých dlužníkovi v období počínaje 1. dubnem 2011.

Účetnictví / Cizoměnové pohledávky a závazky a Podmíněné investiční výdaje

Rádi bychom Vás upozornili na existenci Národní účetní rady, nezávislé odborné instituce v oblasti účetnictví, která vydává interpretace k různým nejasným účetním postupům. I když se nejedná o závazná právní stanoviska, cílem jejich vydávání je jednotná a vhodná aplikace účetních předpisů a toto může být pro společnosti významné.
Rádi bychom Vás touto cestou upozornili zejména na dvě interpretace, a sice interpretaci týkající se odpisu cizoměnových závazků a pohledávek a interpretaci postupu v souvislosti s podmíněnými investičními výdaji. Více informací naleznete v českém jazyce na stránkách Národní účetní rady www.nur.cz.

Předpokládaný legislativní vývoj

Rádi bychom Vás také upozornili na změny legislativy, které jsou v současné době projednávány.
Jedná se například o znovuzavedení progresivního zdanění příjmů fyzických osob, zvýšení sazby DPH, novelu zákoníku práce, opětovné zařazení jednatelů mezi osoby podléhající nemocenskému pojištění, návrh zavedení daňové uznatelnosti u nákladů odměn členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, které jsou podle současné legislativy daňově neuznatelné, systémové změny daňové a celní správy (rušení některých stávajících úřadů a naopak vznik některých nových kontrolních institucí), a dále velký balík změn prakticky všech daňových zákonů spojený se zavedením jednotného inkasního místa od roku 2013.